تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی با قابلیت نوآوری بر عملکرد نوآوری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی، داتشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، قزوین، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده علوم اجتماعی، داتشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، قزوین، ایران

چکیده

تمام سازمان‌های دولتی و خصوصی، برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه رقابتی امروز به مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نوآوری سازمانی نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند پاسخگوی نیازها و خواسته‌های مشتریان خود باشند. به علت وجود تحولات اخیر در دانشگاه‌ها، بررسی ارتباط میان مدیریت استراتژیک منابع انسانی، عملکرد نوآوری و قابلیت نوآوری بیش از پیش اهمیت می‌یابد. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد نوآوری با نقش میانجی قابلیت نوآوری در دانشگاه هوایی شهید ستاری است. پژوهش حاضر از لحاظ روش، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و روایی محتوایی پرسشنامه‌ها با استفاده از نظرات خبرگان این رشته و نظر اساتید محترم تأیید شد، پایایی پرسشنامه نیز بر روی نمونه 30 نفری با استفاده از آلفای کرونباخ با مقدار ضریب 907/0 تأیید شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان در دانشگاه هوایی شهید ستاری به تعداد 350 نفر بوده که با استفاده از فرمول جامعه محدود کوکران، از این میان، 183 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار SPLS و آزمون کلموگروف و اسمیرنف انجام شد. لازم به ذکر است که مقدار شاخص برازش برابر 637/0 شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد نوآوری از طریق نقش میانجی قابلیت نوآوری؛ مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر قابلیت نوآوری؛ مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد نوآوری، و قابلیت نوآوری..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact review SHRM on Innovation performance by mediating role of Innovation capability (Case Study: Sattari Shahid University)

نویسندگان [English]

 • Mehdi Ajalli 1
 • Mohammad Mahdi Mozaffari 2
 • Hooman Tolouei 3
1 Assistant Professor, Department of Management, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Associated Professor, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University (IKIU) Qazvin, Qazvin, Iran
3 M.A of Business Management, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University (IKIU) Qazvin, Qazvin, Iran
چکیده [English]

تمام سازمان‌های دولتی و خصوصی، برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه رقابتی امروز به مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نوآوری سازمانی نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند پاسخگوی نیازها و خواسته‌های مشتریان خود باشند. به علت وجود تحولات اخیر در دانشگاه‌ها، بررسی ارتباط میان مدیریت استراتژیک منابع انسانی، عملکرد نوآوری و قابلیت نوآوری بیش از پیش اهمیت می‌یابد. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد نوآوری با نقش میانجی قابلیت نوآوری در دانشگاه هوایی شهید ستاری است. پژوهش حاضر از لحاظ روش، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و روایی محتوایی پرسشنامه‌ها با استفاده از نظرات خبرگان این رشته و نظر اساتید محترم تأیید شد، پایایی پرسشنامه نیز بر روی نمونه 30 نفری با استفاده از آلفای کرونباخ با مقدار ضریب 907/0 تأیید شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان در دانشگاه هوایی شهید ستاری به تعداد 350 نفر بوده که با استفاده از فرمول جامعه محدود کوکران، از این میان، 183 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار SPLS و آزمون کلموگروف و اسمیرنف انجام شد. لازم به ذکر است که مقدار شاخص برازش برابر 637/0 شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد نوآوری از طریق نقش میانجی قابلیت نوآوری؛ مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر قابلیت نوآوری؛ مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد نوآوری، و قابلیت نوآوری..

کلیدواژه‌ها [English]

 • منابع انسانی
 • نوآوری
 • عملکرد
 • مدلسازی معادلات ساختاری
 • تاریخ دریافت: 06 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 26 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 06 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1401