تأثیر یادگیری اکتشافی با چابکی استراتژیک بر نوآوری مدل کسب وکار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

10.22034/smsj.2022.157945

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر یادگیری اکتشافی بر نوآوری مدل کسب‌وکار با میانجی‌گری چابکی استراتژیک در شرکت‌های دانش‌بنیان می‌باشد. این تحقیق ازلحاظ زمان مقطعی، از لحاظ رویکرد کمی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد و همچنین از نظر نحوه‌ی گردآوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی است. جامعه‌ی آماری پژوهش شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر در پارک علم‌وفناوری دانشگاه تهران درنظر گرفته شده است که جمع‌آوری اطلاعات در خصوص این سازمان‌ها به واسطه مدیران ارشد و میانی سازمان‌های مذکور صورت گرفته است که 280 عدد پرسشنامه درمیان مدیران 120 شرکت توزیع گردیده و درنهایت تحلیل داده‌ها با 232 پرسشنامه بازگشتی بر روی 120 سازمان انجام پذیرفته است. برای پاسخگویی به سوالات تحقیق با کمک نرم‌افزار SPSS22 و PLS3 SMART از روش‌های آماری و آزمون‌های متفاوت به نحوی که ذکر می‌شود استفاده‌ شده: از آزمون تحلیل عاملی تاییدی جهت تأیید روایی سوالات و مشخص‌سازی عوامل کلیدی هر مولفه و از فن مدل‌یابی معادلات ساختاری جهت بررسی برازش مدل تحقیق با داده‌های جمع‌آوری شده استفاده‌ گردیده ‌است. نتایج نشان داد که با درنظر گرفتن نقش میانجیِ چابکی استراتژیک در رابطه‌ی یادگیری اکتشافی و نوآوری مدل کسب می‌توان آن را ضامنی بر اجرای موفقیت آمیز نوآوری مدل کسب‌وکار دانست. همچنین یافته ها حاکی از تأثیر مثبت و معنادار یادگیری اکتشافی بر نوآوری مدل کسب‌وکار و بر چابکی استراتژیک است. علاه بر این چابکی استراتژیک بر نوآوری مدل کسب‌وکار نیز اثر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of explorative learning on business model innovation with the mediating role of strategic agility

نویسندگان [English]

  • ahmadi hatameh 1
  • Shahram Khalilnezhad 2
2 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of explorative learning on business model innovation with the mediating role of strategic agility in knowledge-based companies. This research is cross-sectional in terms of time, quantitative in terms of approach, applied research in terms of purpose, and a descriptive-survey in terms of how information is collected. The statistical population of the research is the knowledge-based companies located at the Science and Technology Park of the University of Tehran. Data collection about these organizations has been done by senior and middle managers of the mentioned organizations; thus, 280 questionnaires have been distributed among the managers of 120 companies, and finally, data analysis with 232 returned questionnaires has been performed on 120 organizations. To answer the research questions, different statistical methods and tests were used by using SPSS22 and PLS3 SMART softwares as follows: confirmatory factor analysis was applied to confirm the validity of the questions and characterize the key factors of each component, and structural equation modeling technique has been used to investigate the fitness of the research model with the collected data. The results showed that considering the mediating role of strategic agility in the relationship between explorative learning and business model innovation can be a guarantee for the successful implementation of business model innovation. Findings also indicate the positive and significant effect of explorative learning on business model innovation and strategic agility. In addition, strategic agility has a positive and significant effect on business model innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Explorative Learning
  • Business Model Innovation
  • Strategic Agility
  • تاریخ دریافت: 25 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 01 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 07 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1401