خلق ارزش پایدار سازمانی با نقش محیط‌گرایی و فرآیندهای خدمات سبز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی، کسب و کار و اقتصاد، خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس

3 مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس

چکیده

در چند سال اخیر، درک و خلق ارزش پایدار‌‌ همواره یکی از عناصر راهبردی کسب و کارها بوده است. سازمان‌ها با بررسی ارتباط محیط-گرایی به عنوان یک پارادایم جدید مدیریت و خلق ارزش می‌توانند فرصت‌های ایجاد ارزش پایدار از طریق کاهش هزینه، کاهش ریسک، تمایز محصول و ارائه محصولات سازگار با محیط‌زیست را ایجاد کنند. ابزاری کارآمد در جهت تحقق این فلسفه‌ مورد توافق سازمان‌ها، فرآیندهای سبز می‌باشد. از این‌رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر محیط‌گرایی و فرآیندهای خدمات سبز بر خلق ارزش پایدار است. پژوهش حاضر به لحاظ روش‌شناختی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه‌آماری این پژوهش را شرکت‌های پتروشیمی در استان بوشهر تشکیل‌داده‌اند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته بود. روایی پرسشنامه از نظر محتوایی و سازه و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید گردید. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی در نرم‌افزارSmart pls انجام شده است. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد محیط‌گرایی بر خلق ارزش پایدار و فرآیندهای خدمات سبز تاثیر مثبت و معنی‌دار دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد فرآیندهای خدمات سبز بر خلق ارزش پایدار تاثیر مثبت و معنی‌دار دارد. بنابراین، می‌توان بیان نمود فرآیندهای خدمات سبز در بین محیط-گرایی و خلق ارزش پایدار نقش واسطه مثبت را بازی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable Value Creation in the Organization; The Role of the Environmentalism and Green Service Processes

نویسندگان [English]

 • ahmad ghorbanpour 1
 • hadi balouei 2
 • ahmadi heydar 3
1 industrial management, business school, Persian Gulf, Bushehr, Iran.
2 industrial management, Persian gulf
3 Department of Business Administration, Persian Gulf University
چکیده [English]

In recent years, understanding and creating sustainable value has always been one of the strategic elements of the business. By examining the relationship between the environment as a new model of management and value creation, organizations can create opportunities to create sustainable value through cost and risk reduction, product differentiation, and the provision of environmentally friendly products. Green processes are an effective tool for realizing this philosophy agreed upon by organizations. The purpose of this study is to investigate the impact of environmentalism and green service processes on creating sustainable value for the petrochemical industry. This research is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of data collection method and is of correlation type. The level of analysis of this study is the petrochemical industries of Bushehr province, which were selected by a simple random sampling method. The statistical sample size was calculated as 84 units. In this study, a researcher-made questionnaire was used as a data collection tool, the validity of which was confirmed by the face content analysis method, and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha method. The analysis of research data was performed using structural equation modeling with partial least squares approach in Smart pls software. The results of data analysis showed that environmentalism has a positive and significant effect on creating sustainable value and green service processes. Also, the results showed that green service processes have a positive and significant effect on creating sustainable value.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmentalism
 • Green Service Process
 • Sustainable Value Creation
 • Structural Equation Modeling
 • تاریخ دریافت: 27 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 25 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 06 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1401