حاکمیت شرکتی در سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین‌المللِ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، علم و فن آوری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دکتری مدیریت بازرگانی - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 کارشناس

چکیده

حاکمیت شرکتی از جمله عوامل کلیدی موفقیت اتحادهای استراتژیک از نوع سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین‌المللی به شمار می‌آید. با وجود این سطح از اهمیت، تاکنون در مورد اینکه نظام حاکمیت‏ شرکتی در این نوع از تشکل‌های مشترک چه حالت‌هایی می‌تواند داشته باشد و همچنین هرکدام از این حالت‌ها، خروجی چه عواملی می‌باشند، پژوهش جامعی صورت نگرفته است. به همین دلیل، این مقاله سعی دارد تا ضمن استخراج حالت‌های گوناگون حاکمیت‌‎شرکتی در تشکل‌های یاد شده، عوامل مؤثر و تعیین کننده حالت‌های مذکور را نیز شناسایی نماید. برای دستیابی به هدف فوق با استفاده از روش مرور نظام‌مند، از میان 400 پژوهش منتخب، 60 مقاله مورد بررسی عمیق و نظام‌مند قرار گرفتند. در نهایت نیز 4 حالت حاکمیت شرکتی نرم، سخت، مشارکت‌محور و کنترل‌محور که در سرمایه‌گذاری مشترک ‌بین‌المللی امکان وقوع دارند و همچنین 8 عامل (مانند شرایط محیطی، منطق والدین، منابع تسهیمی، ریسک و...) که بر بودن یا نبودن حالت‌های مذکور تأثیر دارند، به همراه تبیین نحوه این اثرگذاری، شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining and Explaining the Corporate Governance Types in International Joint Ventures

نویسندگان [English]

 • mohammad hadi sadegh 1
 • maryam parchami sarghein 2
 • mostafa ghandi baghbanzadeh 3
1 Department of Management, Science & Technology, Amirkabir University of Technology, Tehran. Iran
2 PhD of Business Administration- Faculty of Management - University of Tehran.
3 analyst
چکیده [English]

Corporate governance is one of the key success factors (KSFs) of international joint ventures (IJVs) as one of the most important types of international strategic alliances. In spite of the importance of this key success factor which is corporate governance, the lack of a research which has been determined corporate governance different types and recognized the factors which have effect on them is considerable. Therefore, this article intends to first recognize various types of corporate governance in international joint ventures and then distinguish how the determined factors playing role. For attaining to this goal, a systematic literature review (SLR) executed and 400 articles extracted and 60 of them, analyzed deeply and systematically. Recognition of 4 corporate governance types which are soft, rigid, control based and corporative based, 8 factors (such as environmental factors, risks, shared resources, parent’s logic and etc.) which have effect on determined types presence and the visual illustration of mentioned results, are the main findings of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "International Joint Venture"
 • "Corporate Governance Types"
 • "Effective factors"
 • "Systematic Literature Review"
 • تاریخ دریافت: 19 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 24 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 01 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1401