گونه شناسی نظریه‌های زمینه‌ساز استراتژی باز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

3 دانشیار مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

امروزه مفهوم باز بودن در سازمان‌ها گسترش پیدا کرده و سازمان‌ها علاقه خاصی به رویکردهای باز نشان داده‌اند. یکی از این اصول باز در سازمان‌ها در حوزه استراتژیک از طریق شفافیت و مشارکت در فرآیندهای استراتژی شناخته می‌شود که استراتژی باز نامیده می‌شود. این پدیده نوظهور در دیدگاه‌های نظری مختلفی مورد اشاره قرار گرفته است که نیازمند شناخت بیشتر است. هدف این پژوهش، تحلیل محتوای نظریه‌های زمینه‌ساز استراتژی باز است که براساس تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از روش قیاسی انجام شده است. با بررسی صورت گرفته در پایگاه اسکوپوس و بهره‌گیری از تکنیک‌های نمونه‌گیری گلوله برفی و نظری، درنهایت 26 مقاله در بازه زمانی 1990 تا 2020 با محوریت استراتژی باز انتخاب و به روش کیفی تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد؛ به‌طور کلی نظریه‌های مختلفی به صورت آشکار و یا ضمنی در حوزه استراتژی باز تاثیرگذار هستند. با توجه به 8 رویکرد نظری شناسایی شده از طرفی و همچنین 2 بعد زمینه معرفی شده، 16 گونه از نظریه‌های زمینه ساز استراتژی باز به دست آمد. این نتایج نشان می‌دهد استراتژی باز با توجه به مبنای نظری خود، می‌تواند به عنوان شیوه‌های استراتژی‌سازی باز، پدیده‌ ارتباطاتی، فرآیندهای معنابخشی باز، اشکال جدید مشارکت ذی‌نفعان، انتظارات نهادینه شده، ترتیب جدید جریان اطلاعات و دانش، دسترسی به منابع باز و رقابت تعاملی در قالب ذی‌نفعان داخلی و یا ذی‌نفعان خارجی معرفی شود. در این میان رویکردهای شیوه عمل، رویکردهای مرتبط با ذی‌نفعان، رویکردهای نهادی و رویکردهای مبتنی بر دانش / اطلاعات رویکردهای مهم‌تر و قابل‌توجه‌تری هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Typology of open strategy underlying theories

نویسندگان [English]

 • Amirhossein Tayebi Abolhasani 1
 • vahid khashei varnamkhasti 2
 • mahdi haghighi kafash 2
 • Mahdi Elyasi 3
1 PhD. Student of Business Management, Allameh Tabataba'i University of Tehran
2 Associate professor of Business Management, Allameh Tabataba'i University of Tehran
3 Associate professor of Industrial Management, Allameh Tabataba'i University of Tehran
چکیده [English]

Today, the concept of openness has spread in organizations and organizations have shown a special interest in open approaches. One of these open principles in organizations in the strategic field is known through transparency and participation in strategy processes, which is called open strategy. This emerging phenomenon has been mentioned in various theoretical perspectives that need to be further understood. The purpose of this study is typology and content analysis of open strategy underlying theories, which is based on qualitative content analysis using the deductive method. After reviewing the Scopus database and using snowball sampling and theoretical techniques, finally 26 articles in the period 1990 to 2020 were selected with the focus on open strategy and analyzed qualitatively. The research results show; In general, different theories are explicitly or implicitly influential in the field of open strategy. From the intersection of 8 identified theoretical approaches and 2 introduced contextual dimensions, 16 types of open strategy contextual theories were obtained. These results show that open strategy, according to its theoretical basis, can be used as open strategy building methods, communication phenomenon, open meaning-making processes, new forms of stakeholder participation, institutionalized expectations, a new order of information and knowledge flow, open source access and interactive competition. Introduce in the form of internal stakeholders or external stakeholders. Among these, practice approaches, stakeholder-related approaches, institutional approaches, and knowledge / information-based approaches are more important and noteworthy approaches. It should be noted that the dynamic and effective nature of open strategy and the different ways of looking at this field indicate that researchers should make more efforts to better understand this exciting new phenomenon.

Today, the concept of openness has spread in organizations and organizations have shown a special interest in open approaches. One of these open principles in organizations in the strategic field is known through transparency and participation in strategy processes, which is called open strategy. This emerging phenomenon has been mentioned in various theoretical perspectives that need to be further understood. The purpose of this study is typology and content analysis of open strategy underlying theories, which is based on qualitative content analysis using the deductive method. After reviewing the Scopus database and using snowball sampling and theoretical techniques, finally 26 articles in the period 1990 to 2020 were selected with the focus on open strategy and analyzed qualitatively. The research results show; In general, different theories are explicitly or implicitly influential in the field of open strategy. From the intersection of 8 identified theoretical approaches and 2 introduced contextual dimensions, 16 types of open strategy contextual theories were obtained. These results show that open strategy, according to its theoretical basis, can be used as open strategy building methods, communication phenomenon, open meaning-making processes, new forms of stakeholder participation, institutionalized expectations, a new order of information and knowledge flow, open source access and interactive competition. Introduce in the form of internal stakeholders or external stakeholders. Among these, practice approaches, stakeholder-related approaches, institutional approaches, and knowledge / information-based approaches are more important and noteworthy approaches. It should be noted that the dynamic and effective nature of open strategy and the different ways of looking at this field indicate that researchers should make more efforts to better understand this exciting new phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Theory
 • strategy
 • open strategy
 • typology
 • تاریخ دریافت: 11 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 17 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 14 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 16 فروردین 1401