آینده نگری راهبردی در خلق انعطاف‌پذیری راهبردی و تصمیم‌گیری عقلایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی-گرایش مدیریت استراتژیک، دانشگاه شاهد

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد

چکیده

چکیده

عدم اطمینان فزاینده ی محیط سازمان ها را با چالش های مهمی روبرو کرده است و تمامی شرکت ها بسته به نوع محیطی که در آن فعالیت می‌کنند کمابیش با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. موثرترین روشی که می تواند سازمان ها را برای مقابله با این شرایط متغیر مهیا می سازد ، رشد قابلیت‌های پویا است . یکی از مهمترین زمینه های رشد قابلیت‌های پویا که در ادبیات مدیریت راهبردی نیز به آن اشاره شده ، آینده نگری راهبردی می باشد . این تحقیق سعی‌ می کند تا به بررسی نقش آینده نگری راهبردی در خلق قابلیت های پویایِ انعطاف‌پذیری راهبردی و تصمیم‌گیری عقلایی با اثر تعدیل گر عدم اطمینان محیطی بپردازد . به این منظور تعداد ۱۵۶ شرکت‌ دانش بنیان تولیدی برق ،الکترونیک ، فوتونیک ، مخابرات و سیستم های خودکار شهر تهران با استفاده از فرمول جامعه محدود کوکران انتخاب شدند . داده‌های این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و پرسشنامه محقق ساخته با بهره گیری از شاخص ها و پرسش های تحقیق هرهاوس و لینینگ(2020) گردآوری شد . برای روایی این پرسشنامه از نظرات اساتید و خبرگان استفاده شد .برای پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده و میزان آن 943/0 تعیین شد. در این تحقیق سه فرضیه تایید و یک فرضیه رد شد . نتایج نشان می دهد که آینده نگری راهبردی راهبردی در خلق قابلیت‌های پویایِ انعطاف‌پذیری راهبردی و تصمیم‌گیری عقلایی موثر است و همچنین عدم اطمینان محیطی رابطه آینده نگری راهبردی و تصمیم‌گیری عقلایی را تعدیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of strategic foresight in creating strategic flexibility and decision making rationality

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Golboo 1
 • Naser Yazdani 2
1 Student, Shahed University
2 Associate Professor, Business Administration Department, Shahed University
چکیده [English]

Abstract

One of the most effective ways that organizations can cope with changing conditions is to develop dynamic capabilities. One of the most important areas for the development of dynamic capabilities, which is also mentioned in the strategic management literature, is strategic foresight. This research tries to investigate the role of strategic foresight in creating dynamic capabilities of strategic flexibility and decision rationality with the moderating effect of environmental uncertainty. For this purpose, 156 knowledge-based companies producing electricity, electronics, photonics, telecommunications and automated systems in Tehran were selected using the Cochran Limited Society formula. The data of this study were collected using simple random sampling method and a researcher-made questionnaire using indicators and a questions made by Haarhaus & liening (2020). For the validity of this questionnaire, the opinions of professors and experts were used. For reliability, Cronbach's alpha was used and 0.943 was determined. This research is an applied research in terms of purpose and a descriptive-survey research in terms of the nature of data collection and is correlational in terms of relationships between research variables. SPSS and Smart pls software have been used to evaluate the hypotheses of this research. In this study, the first three hypotheses were confirmed and the last hypothesis was rejected. The results show that strategic foresight is effective in creating dynamic capabilities of strategic flexibility and decision rationality, as well as environmental uncertainty that moderates the relationship between strategic foresight and decision rationality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Foresight"
 • Environmental uncertainty"
 • Strategic flexibility"
 • Decision making nationality"
 • "
 • Knowledge-based companies"
 • تاریخ دریافت: 17 فروردین 1400
 • تاریخ بازنگری: 25 تیر 1400
 • تاریخ پذیرش: 12 مهر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 12 مهر 1400