تبیین مدلی مطلوب جهت توسعه پایدار صنعت آهن و فولاد ایران با بکارگیری رویکرد تئوری داده بنیاد: مطالعه کیفی وکمی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی،زنجان، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

چکیده

چکیده:
توسعه پایدار عرصه‌ نوینی ‌‌است که به سیاست و ساز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکارهای اجتماعی- فرهنگی، رونق اقتصاد ، تجارت و صنعت، حمایت از محیط زیست و همزیستی با طبیعت، توجه به حقوق برابر انسانها در عرصههای داخلی و بین المللی بطور همزمان می‌پردازد. هدف از این مقاله، ارائه مدلی مطلوب جهت توسعه پایدار صنعت آهن و فولاد با بکارگیری رویکرد داده بنیاد می باشد. این تحقیق با استفاده از روش آمیخته انجام گرفت. در بُعد کیفی، با استفاده از تکنیک داده بنیاد ، مدلی جهت توسعه پایدار برای صنعت فولاد طراحی و ارائه گردید. در بُعد کمی از تکنیک معادلات ساختاری جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و تبیین ارتباط مؤلفه‌‌های مورد نظر، استفاده گردید. در جمع‌آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه‌ای مانند مطالعه و بررسی کتب، مقالات، سمینارها، کنفرانس‌ها جهت استخراج مفاهیم استفاده شد. در بخش مصاحبه، عمده مفاهیم، با اتکا به اساتید دانشگاه و خبرگان صنعت استخراج شده اند. مؤلفه‌های نمودار مفهومی استخراج شده شامل: تامین مواد اولیه، پروژه‌های توسعه، مدیریت یکپارچه مواد، انرژی، بازار، شرایط اقتصادی سیاسی کشور و منابع انسانی- آموزش، مالی، لجستیک، تکنولوژی، مدیریت کلان صنعت، جامعه و محیط زیست- بهداشت میباشد. لذا از راه‌های مهم دستیابی به توسعه پایدار ، مدیریت و پشتیبانی مؤثر این صنعت در سطح کلان کشور، مدیریت تامین مواد اولیه و مواد استراتژیک، محافظت از محیط زیست، اهمیت به اشتغال و استفاده بهینه از منابع می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting an optimal model for the sustainable development of Iran's iron and steel industry by adopting an approach based on Grounded data theory: Mixed study (qualitative and quantitative)

نویسندگان [English]

 • karim rostamizadeh 1
 • Homa Doroudi 2
 • ali mohammadi 3
1 Ph.D. student of Industrial Management, Department of Industrial Management, Zanjan Branch, Islamic Azad Universtiy, Zanjan, Iran.
2 Associate professor, Department of Management, , zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
3 Assistante professor, Department of Accounting, zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Abstract:
Sustainable development is a new field that deals with socio-cultural policies and mechanisms, economic prosperity, trade and industry, protection of the environment and coexistence with nature, and attention to equal human rights in the domestic and international arenas. The purpose of this paper is to provide a favorable model for the sustainable development of the iron and steel industry using Grounded data approach. This research was conducted using a mixed method. In the qualitative phase, using the Grounded data technique, a model for sustainable development for the steel industry was designed and presented. In a quantitative phase, the structural equation technique was used to analyze the data and explain the relationship between the components. In collecting information, two library methods such as reading and reviewing books, articles, seminars, conferences were used to extract concepts. In the interview section, most of the concepts have been extracted, relying on university professors and industry experts. The components of the extracted concept diagram include: supply of raw materials, development projects, integrated materials management, energy, market, economic and political conditions of the country and human resources - education, finance, logistics, technology, macro-industry, community and environment - health. Therefore, one of the important ways to achieve sustainable development, effective management and support of this industry in the country, management of supply of raw materials and strategic materials, environmental protection, the importance of employment and optimal use of resources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable Development
 • Grounded Data theory
 • Iron and steel industry
 • Snowball sampling
 • Concept model
 • تاریخ دریافت: 27 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 03 فروردین 1400
 • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1400