راهبردها و پدیده های ارائه خدمات ارگانیک در صنعت گردشگری ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی پدیده ها و راهبردهای خدمات گردشگری می باشند. این گونه خدمات عاری از استفاده بیش از حد تکنولوژی و مضرات آنها می باشند. که شامل امواج الکترومغناطیسی، موبایل وآلاینده های محیطی می باشند. تا با استفاده از نتایج بدست آمده بتواند راهگشای بهتری برای توسعه صنعت گردشگری باشند. جامعه آماری پژوهش خبرگان و صاحب نظرانی که در خدمات بومگردی و طبیعت گردی روستایی بصورت علمی و عملی اطلاعات دارند.ابزار گردآوری داده ها مصاحبه بوده که بصورت مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته صورت پذیرفته است.روش نمونه گیری گلوله برفی می باشند. که با مجموع13 نفر به حد اشباع رسید.تجزیه و تحلیل با رویکرد کیفی در سه مرحله کد گذاری باز، کد گذاری محوری و کدگذاری انتخابی صورت گرفت.نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که راهبرهای موثر بر خدمات ارگانیک در صنعت گردشگری شش مقوله می باشد که از مجموع 116مفهوم بدست آمده و پدیده هایی که زمینه ساز این خدمات می باشند از 61 مفهوم بدست آمده که شامل چهار مقوله هستند. نتایج و دستاوردهای این پژوهش می تواند در راهبرها و تقویت پدیده های صنعت گردشگری و توسعه این صنعت برای کلیه ذینفعان و سیاست گذاران مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategies and phenomena of providing organic services in the Iranian tourism industry

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Dehghani 1
 • Samad Aali 2
 • Alireza Bafandeh Zendeh 3
1 Student of Phd., Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 Department of Management, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, ĺran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the phenomena and strategies of tourism services. Such services are free from overuse of technology and their harms. Which include electromagnetic waves, mobile phones and environmental pollutants. Using the results can be a better way to develop the tourism industry. The statistical population of the study is experts and thinkers who have scientific and practical information in rural ecotourism services. Data collection tool is interviews that have been done in the form of semi-structured in-depth interviews. The method of sampling is snowball. Which reached saturation with a total of 13 people. The analysis was performed with a qualitative approach in three stages of open coding, axial coding and selective coding. The results of this study show that the effective guides on organic services in the tourism industry are six categories out of 116 concepts obtained. And the phenomena that underlie these services are derived from 61 concepts that include four categories. The results and achievements of this research can be useful in guiding and strengthening the phenomena of the tourism industry and the development of this industry for all stakeholders and policy makers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organic services
 • tourism industry
 • health tourism
 • strategies and phenomena
 • تاریخ دریافت: 25 اسفند 1399
 • تاریخ بازنگری: 29 فروردین 1400
 • تاریخ پذیرش: 18 اردیبهشت 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 18 اردیبهشت 1400