ارائه مدلی پویا جهت ارزیابی شدت رقابت در صنایع فلزی

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 تبریز کوی فردوس

2 عضو هیئت علمی گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

چکیده :
تئوریهای زیادی تاکنون برای تشریح الگوی تجارت در کشورها و علت موفقیت آنها در سطح داخلی و بین الملل ارائه شده اسـت . هیچ کمبودی در تعداد تعاریف از رقابت پذیری و شدت رقابت وجود ندارد.لذا مشکل اصلی در عدم وجود تعریفی جامع از رقابـت پـذیری در صنایع خاص همچون صنایع فلزی می باشد. هدف غایی تحقیق رسیدن به رشد اقتصادی و ورود به بازارهای جهانی از طریق یک مدل جامع رقابتی بوده است. هدف کاربردی تحقیق ارائه مدل پویا در راستای ارزیابی شدت رقابت در صنایع فلزی کشور ایران بود. از تعداد 230 مدیر ارشد در حوزه صنایع فلزی استان آذربایجان شرقی با استفاده از فرمول کوکـران، نمونه ای به حجم 144 به صورت تصادفی از این جامعه گرفته شد . قلمرو زمانی تحقیق از مهر ماه 1394لغایت شهریور 1398 میباشد. برای آزمون فرضیه ها از معناداری ضریب همبستگی پیرســون و برای اندازه گیری سازه های پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید.
نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر عوامل درون سازمانی تاثیر مثبتی با ضریب کل 8/0 و متغیر ایجاد ارزش ادراکی، تنها بصورت مستقیم و با ضریب 02/0 میزان رقابت پذیری را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین متغیر عوامل محیطی ( با تاثیر مستقیم 17/0 و غیرمستقیم 59/0 و در مجموع 76/0) تاثیر مثبتی بر میزان رقابت پذیری دارد. متغیرها در مجموع توانستند 57 درصد از تغییرات متغیر میزان رقابت پذیری را تبیین نمایند.و این نشان می دهد که هدف غایی تحقیق نیز به همین اندازه تحت تاثیر قرار خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a dynamic model for assessing the intensity of competition in the metal industry

نویسندگان [English]

  • Javad Naseri 1
  • Naser mobaleghi 2
1 تبریز کوی فردوس
2 azad university, Karaj
چکیده [English]

Abstract
The ideal aim of this study is achieving to economic growth and enter to global markets by competitive comprehensive model. Main purpose of research is providing the Comprehensive model to assess the intensity of competition in Iran metal industries .230 top manages in field of metal industries in East Azerbaijan included in this research that is taken a sample with volume 144 cluster-randomly from this population by Cochran formula.
Pearson correlation coefficient is used to test the hypotheses. Structural equations modelling method, SPSS and LISREL software are used to measure research structures.
The results showed that intra-organizational factors variable has positive effect with total coefficient 0.8 on competitive variable directly and indirectly. Creation variable of the perceptual value influenced on compatibility rate as directly with 0.02 coefficient. Environmental factors variable has positive effect on compatibility rate (direct effect 0.17 and indirect effect 0.59 and totally 0.76).standard unit increases. Latent variables could indicate 57% variable changes of compatibility rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition Intensity
  • metal industries
  • dynamic models
دوره 13، شماره 49
فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 13 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 10 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 18 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 18 دی 1399