ارائه چارچوبی برای تبیین پیشایند‌های راهبردی توسعه کسب‌وکارهای خانگی

نوع مقاله : ‌علمی

نویسنده

گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س) قم، ایران

چکیده

با توجه به تنوع و محدودیت‌های منابع و همچنین پیچیدگی، پویایی و تغییرات فزاینده فضای کسب‌وکار، توسعه مشاغل خانگی را می‌توان به‌عنوان یکی از مؤثرترین استراتژی دولت‌ها برای ایجاد شغل، تولید ثروت و مبارزه با فقر به‌حساب آورد. با این وجود، در حال حاضر توسعه کسب‌وکارهای خانگی با موانع و چالش‌های بسیار زیادی مواجه شده که این موضوع شناسایی بازیگران اصلی و روابط بین آنها را ضروری ساخته است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تبیین پیشایندهای راهبردی توسعه کسب‌وکارهای خانگی و روابط بین آن‌ها می‌باشد. رویکرد تحقیق حاضر کیفی، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق مشتکل است از فعالان، متخصصان و خبرگان حوزه مشاغل خانگی به‌خصوص افرادی که تألیفات و تحقیقاتی در این زمینه داشته‌اند که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی، نمونه‌های منتخب شناسایی و داده‌ها در مصاحبه با نفر 13 ام به مرحله اشباع رسید. در این مطالعه از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده‌ها و از تحلیل مضمون برای تجزیه‌وتحلیل استفاده‌شده که درنتیجه 35 کد به‌عنوان مضامین اولیه،4 کد به‌عنوان مضامین سازمان‌دهنده و 2 کد به‌عنوان مضامین فراگیر برچسب‌گذاری شد. مطابق یافته‌های این پژوهش، مضامین سازمان‌دهنده شامل «توانمندسازها»، «زمینه‌سازها»، «نوآوری باز» و «سرمایه اجتماعی» و مضامین فراگیر دربرگیرنده «هم‌افزایی مشترک» و «ظرفیت‌سازی پویا» طبقه بندی شدند ازین رو مهم‌ترین ابزار توسعه کسب‌وکارهای خانگی ایجاد بازارچه‌های دائمی منطقه‌ای، تأکید بر سرمایه اجتماعی، توانمندسازی خانواده‌ها، تشکیل تعاونی‌های خانوادگی و اتخاذ استراتژی نوآوری باز می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provide a framework for explaining the strategic precedents of Home-Based Business development

نویسنده [English]

  • mohammad reza fallah
Department of Management, Faculty of Humanities, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran
چکیده [English]

Given the resource constraints as well as the increasing changes in the business environment, the development of home-based businesses can be considered as one of the most effective strategies of governments to create jobs, generate wealth and fight poverty. However, the development of home-based businesses is currently facing many obstacles and challenges, which has made it necessary to identify the main actors and the relationships between them. Therefore, the main purpose of this study is to identify and explain the strategic precedents of home-based businesses development and the relationships between them. The approach of the present research is qualitative, in terms of purpose, applied and in terms of nature and method, descriptive-analytical. The statistical population of the study consists of activists, specialists and experts in the field home-based businesses, especially those who have written and researched in this field. Using snowball sampling method, selected samples were identified and the data were saturated in the interview with the 13th person. In this study, semi-structured interviews were used to collect data and content analysis was used for analysis. As a result, 35 codes were labeled as primary themes, 4 codes as organizing themes and 2 codes as comprehensive themes. According to the findings of this study, organizing themes including "Empowerment", "Predisposing factors", "open innovation" and "social capital" and comprehensive themes including "joint Synergy" and "dynamic capacity building" were classified. There is a permanent regional emphasis on social capital, empowerment of families, formation of family cooperatives and adoption of an open innovation strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Home-Based Businesses
  • Joint Synergy
  • Dynamic Capacity Building
  • Empowerment
  • Predisposing factors