تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد صادراتی با نقش میانجی نوآوری فناورانه رادیکالی و گسترده

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد

3 دانشگاه شاهد

چکیده

چکیده
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد صادراتی با در نظر گرفتن نقش میانجی گری نوآوری فناورانه رادیکالی و گسترده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، پیمایشی (میدانی) به شمار می رود. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامة بوده و جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان و مدیران شرکت مواد غذایی صنایع شیر ایران واقع در شهر تهران بوده و حجم نمونه این تحقیق 213 نفر می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار LISREL و نرم افزار SPSS استفاده شده است. براساس یافته های این پژوهش نتایج نشان می دهد که نوآوری سازمانی بر عملکرد صادراتی تاثیر دارد، همچنین نوآوری سازمانی بر نوآوری فناورانه (رادیکالی) و نوآوری فناورانه (گسترده) تاثیر دارد در نهایت هر دو متغیر نوآوری فناورانه (رادیکالی) و نوآوری فناورانه (گسترده) بر عملکرد صادراتی تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of organizational innovation on export performance through the mediating role of radical and widespread technical innovation

نویسندگان [English]

  • Akbar Molaei 1
  • Naser Yazdani 2
  • Fatemeh Kazemi 3
1 M.A. Student in Shahed University
2 Assistant professor, Business Administration Department, Shahed University
3 M.A. Student In Shahed University
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study is to investigate the impact of organizational innovation on export performance through the mediating role of radical and widespread technical innovation. This study is applied in terms of purpose and in terms of data collection method. After reviewing the research topic and its related views, a questionnaire was used to collect the data. The statistical population of the study consisted of all employees and managers of the Iranian Food Industries Company. The sample size of this study was 213 people. In order to analyze and test the research hypotheses, the structural equation model has been used with the help of LISREL software and SPSS software.. Based on the findings of this study, the results show that organizational innovation affects export performance through the mediating role of the variables of radical technological innovation and widespread technological innovation; organizational innovation affects technical (radical) innovation, Organizational innovation affects technical innovation (widespread), organizational innovation affects export performance, technical innovation (radical) affects export performance, and technical innovation (widespread) affects export performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: “Organizational Innovation”
  • “Export Performance”
  • “Radical and Extensive Technical Innovation”
دوره 13، شماره 49
فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 22 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 29 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 28 آذر 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 28 آذر 1399