مدل منظومه‌ای ایجاد کسب و کارهای نوپا و نوآور

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران، بابلسر

3 استاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

استارت آپ ها امروزه از مهم ترین کسب و کارهای برای اشتغال زایی و خلق ثروت برای کشورها محسوب می شوند. برای توسعه کسب و کارهای استارت آپی نیاز به وجود یک اکوسیستم جامع و اثربخش متناسب با ماهیت و نیازهای استارت آپ هاست. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل جامع اکوسیستم استارت آپی برای توسعه کسب و کارهای نوپای نوآور با رویکرد کیفی فراترکیب انجام شده است. باتوجه به استفاده از روش فراترکیب، در این پژوهش به بررسی مقالات و گزارش های موسسات مشاوره معتبر پرداخته شده است. نتایج نشان داده که مدل جامع اکوسیستم استارت آپی شامل ده عنصر کلیدی تیم استارت آپی، سیاست گذاری و قانونگذاری، منابع مالی، بازار و رقبا، ایده ها، متغیرهای کلان، بسترهای مشهود و نامشهود، استقرار شرکت های بزرگ، فرهنگ کارآفرینانه و مدیریت استعدادها می شود. ابعاد و شاخص های مرتیط با هر یک از عناصر کلیدی در یافته های پژوهش ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comprehensive Model of Start-Up Ecosystems for Young Innovative Companies (YICs); A Meta-Analysis Study

نویسندگان [English]

  • Mahin Rahimpour 1
  • Mahmoud Yahyazahfar 2
  • Hassanali Aghajani 2
  • Adel Azar 3
2 , Ph.D in Finance Professor of Department of Business Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences at University of Mazandaran,Babolsar
3 Professor at the School of Management and Economics, Department of Industrial Management at Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

Nowadays Start-ups are one of the important components of each economy as they lead to wealth and job creation .in order to nurture start-ups and Young Innovative Companies (YICs) it is necessary to develop an ecosystem which is enough comprehensive and effective well-set with their nature and needs. The aim of this research is to draw a comprehensive model of startup ecosystems for young innovative companies by a meta-analysis method. Based on meta-Analysis method, latest scientific papers from databases as sciencedriect , springer and so on and reports of main international consulting groups and institutions from all over the world. Results show that a comprehensive startup model consists of ten key elements of startup team, policy and regulations, financial resources, market and competitors, ideas, macro variables, tangible and intangible infrastructures and contexts, big firms, entrepreneurship culture and talent management. Indices and dimensions of each element are presented in detail by this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Startup Ecosystem
  • YICs
  • Meta-analysis