ارزیابی پویای عملکرد دانشگاه بوسیله‌ی شبیه سازی کارت امتیازی متوازن

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه هرمزگان

2 دانشگاه هرمزگان

3 استادیار،گروه مدیریت ،دانشگاه هرمزگان

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت موضوع، هدف این تحقیق توسعه‌ی مدلی در قالب کارت امتیازی متوازن و پویایی شناسی سیستم در جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه هرمزگان به شکل کارا و اثربخش،جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف وبهبود عملکرد دانشگاه در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک دانشگاه می باشد.
روش: در این پژوهش از رویکرد پویایی شناسی سیستم استفاده شده است. ابتدا پس از بررسی ادبیات نظری و نظرات خبرگان دانشگاه، متغیرهای کلیدی در حوزه ارزیابی عملکرد دانشگاهها شناسایی و روابط علت و معلولی میان این متغیرها ترسیم شد. سپس روابط ریاضی میان این متغیرها بر اساس روابط موجود در پیشینه تعیین و بر این اساس سیستم مورد مطالعه در دانشگاه هرمزگان در بازه زمانی 1390 تا 1406 شبیه سازی شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که شاخص‌های کیفیت پژوهش، جایگاه در رتبه‌بندی، توان رقابتی و کیفیت خدمات در خلال سالهای 1390 تا 1397 روند صعودی با شیب متوسط داشته‌اند که انتظار می‌رود تا سال 1406 این روند با شیب افزایشی ادامه داشته باشد.
نتیجه‌گیری:در نهایت شاخص‌های "افزایش فرصت مطالعاتی برای اساتید" و "افزایش دوره‌های آموزشی برای دانشجویان" و "افزایش تعداد دانشجویان اعزامی به مجامع علمی" از بعد رشد و یادگیری، "افزایش بودجه برای تسهیلات آموزشی، رفاهی و پژوهشی" از بعد مالی و "افزایش تعداد هیئت علمی جذب شده" از بعد فرایندهای داخلی کارت امتیازی متوازن برای ارتقا به عنوان سیاست‌های بهبود معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dynamic evaluation of university performance by balanced scorecard simulation

نویسندگان [English]

  • mohammad ghafournia 1
  • sharifeh ghavidel janbeh saraiee 2
  • mohammad reza behboudi 3
2 university of hormozgan
3 university of hormozgan
چکیده [English]

Objective: Given the importance of the subject matter, the purpose of this study is to develop a balanced scorecard model and dynamic systems to evaluate University of Hormozgan performance in an efficient and effective way, to identify the strengths and weaknesses and improvement of university performance in achieving the university's strategic goals.
Method: This study uses system dynamics approach. First, after reviewing the theoretical literature and the views of the university experts, key variables were identified in the field of university performance evaluation and causal relationships between these variables were drawn up. Then, the mathematical relations between these variables were determined based on the existing relationships in the background and, accordingly, the system was simulated in Hormozgan University during the period from 1390 to 1406
Findings: : Findings show that research quality indices, including “the university rank in the University Rankings”, “competitive ability” and “service quality” have had a moderate upward trend between 2011 and 1977, which is expected to continue upward by 1406.
Conclusion: Finally the indicators of “increasing sabbatical leaves for academic staff members”, and “increasing training courses for students”, and “increasing number of students who attend to scientific communities and conferences, from the learning and growth dimension, “increasing funding for educational, welfare and research facilities” from the financial dimension, and the “increasing number of recruited faculty members” from the internal processes dimension of the Balanced Scorecard have been introduced as improvement policies for promotion of the university performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • university performance evaluation
  • Balanced Scorecard
  • Dynamic systems