ارزیابی و اعتباریابی الگوی توسعه برنامه ریزی راهبردهای منابع انسانی ریسک محور

نوع مقاله: علمی-

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی- دانشکده مدیریت

2 دانشیار مدیریت آموزش، دانشگاه خوارزمی، دانشکده مدیریت

3 گروه مدیریت منابع انسانی و مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

4 استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده مدیریت

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و اعتبارستجی الگوی برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی مبتنی بر ریسک انجام شده است. سئوال اصلی پژوهش این است که اعتبار، مطلوبیت و تمایل به بکارگیری «مدل فرایندی طراحی راهبردهای منابع انسانی ریسک‌ محور» در شرکتهای برتر تولیدی ایران چگونه است ؟ جامعه آماری مشتمل بر 45 نفر از متخصصین و مدیران اجرایی منابع انسانی 21 شرکت تولیدی برتر ایران، بر اساس نتایج IMI100 و با رعایت شاخص هایی به روش غیراحتمالی هدفمند سهمیه ای انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با پرسشنامه (19پرسش و 5 بُعد) محقق ساخته در طیف لیکرت، صورت گرفت که روایی محتوایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 0.89 مورد تائید قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد. نتایج نشان داد فرض میانگین بیشتراز3 در تمام پرسشها و تمامی ابعاد ارزیابی شده، مورد تایید و موافقت پاسخ دهندگان قرار گرفت و بنابراین از نظر جامعه آماری صحت‌ودرستی، کاربردی بودن (سودمندی و قابلیت کاربرد در عمل)، منطقی بودن، جامعیت و مانعیت، سهولت و نوآورانه بودن مدل تا حد قابل قبولی تصدیق گردید. پاسخ های مربوط به پرسش های باز نیز باعث شد مدل با حفظ ساختار و اسکلت بندی، بگونه‌ای بازترسیم شود که ابزارهای کاربردی را دربرگرفته و فهم آن جهت اجرا ساده‌تر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Validation of Risk Oriented Human Resource Strategic Planning Model

نویسندگان [English]

  • Ali Andayesh 1
  • bijan abdollahi 2
  • saeed jafari nia 3
  • akbar hassanpour 4
2 Associate Professor of Education Management, Kharazmi University, Faculty of Management
3 Human Resources Management and Business Management, Faculty of Management, Kharazmi University
4 Associate Professor of Education Management, Kharazmi University, Faculty of Management
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate and validate the risk Oriented human resources strategic planning model.
The main question of the research is what is the validity, desirability and tendency of applying the above model in top Iranian manufacturing companies?
The statistical population was selected by non-probability quota targeted method with respect to indicators. Data were collected using a researcher-made questionnaire (19 questions and 5 dimensions) in the Likert scale. Content validity and reliability were confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.89.
Data were analyzed using descriptive and inferential statistics. The results showed that the assumption of an average of more than 3 in all questions and in all dimensions evaluated was confirmed and agreed by the respondents.
Therefore, the validity, accuracy, applicability, rationality, comprehensiveness, precision and simplicity of the model were confirmed by the statistical population.
Answers to open questions have made the model redesigned so that it incorporates practical tools and makes it easier to understand by maintaining structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Human Resource Planning
  • Human Resource Risk Management
  • Risk Oriented Planning Model

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 30 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 30 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 06 اردیبهشت 1399