طراحی الگوی حکمرانی خوب در سازمان های چندسطحی بر اساس مدل سه شاخگی

نوع مقاله: علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار سازمانی دانشگاه لرستان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

3 لرستان

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی الگوی حکمرانی خوب در سازمان های چندسطحی بر اساس مدل سه شاخگیاست. لذا این پژوهش با درک این موضوع از طریق تحلیل تفسیری- ساختاری (ISM) به دنبال طراحی مدلی مبتنی بر دسته‌بندی و تفکیک عوامل مرتبط با الگوی حکمرانی خوب در سازمان های چندسطحی بر اساس مدل سه شاخگی می‌باشد. روش‌شناسی تحقیق ترکیبی می‌باشد که در بخش کیفی مبتنی بر شناسایی عوامل مرتبط با حکمرانی خوب از طریق بررسی مبانی نظری و تئوریک و انجام تحلیل مضمون با مشارکت 15 متخصص به عنوان اعضای پانل می‌باشد و در بخش کمی از طریق تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به دنبال مدل‌سازی ساختاری و تفسیری می‌باشد که در این بخش تعداد 15 نفر از مدیران ارشد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شهر خرم‌آباد مشارکت نمودند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اساسی‌ترین عوامل مرتبط با تبیین حکمرانی خوب، تدوین خط مشی، شفافیت قوانین، ساختار مدیریت نامتمرکز، ظرفیت سازی کنترل، حذف مقررات زائد، سنجش کیفیت خدمات، تغییرات بازار، سنجش کیفیتCRM، ارزش محوری، فرهنگ سازی، جو سازمانی، برابرسازی فرصت ها، سیستم جبران خدمت، تسهیلHRMS، درونی سازی، تعهد سازمانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing Good Governance Pattern in Multilevel Organizations Based on Trilogy Model

نویسندگان [English]

  • Zahra Akbari 1
  • Mohammad Hakak 2
  • hojat vahdati 3
  • amirhoshang Nazarpouri 3
2 Faculty member of Lorestan University
3 lorestan
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a good governance model in multilevel organizations based on the tricyclic model. Therefore, this research seeks to design a model based on the categorization and separation of factors related to good governance model in multilevel organizations based on trilogy model through interpretive-structural analysis (ISM). The research methodology is a hybrid research based on identifying the factors associated with good governance through theoretical and theoretical foundations and thematic analysis with the participation of 15 experts as panel members and in the quantitative part through structural modeling matrix followed by structural modeling. And there is an interpretation in this section of 15 senior executives of banks and financial and credit institutions in Khorramabad. The results show that the most important factors related to the explanation of good governance, policy formulation, transparency of rules, decentralized management structure, control capacity building, waste regulation, service quality measurement, market changes, CRM quality, value centering, culture, organizational climate , Opportunity equalization, compensation system, facilitation of HRMS, internalization, organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Good Governance
  • Trilogy Model
  • Banks
  • Multilevel organization