فراروش پایان‌نامه‌های حوزه استراتژی در ایران

نوع مقاله: علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 دانشیار مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

هدف این پژوهش فراروش پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد و رساله‌های مقطع دکتری حوزه استراتژی در دانشگاه‌های سطح یک تهران است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی است و ابزار گردآوری داده‌ها، مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی اسناد و مدارک است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد و رساله‌های مقطع دکتری حوزه استراتژی در چهار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبائی است که بین سال‌های 1370 تا 1395 انجام‌گرفته و در کتابخانه دانشکده مربوطه وجود داشته است. ضمن این‌که روش نمونه‌گیری به‌صورت تمام‌شماری بوده و پس از حذف نمونه‌های غیر مرتبط، حجم نمونه نهایی موردبررسی 188 عدد است. شاخص‌های تحلیل در قالب 11 پارامتر سهم موضوعی، مقطع تحصیلی دانشجویان، تعداد افراد مشارکت‌کننده، مشارکت نهادهای علمی، مشارکت گروه‌های علمی-تخصصی، جنسیت پژوهشگر، روش‌ها و تکنیک‌های مورد استفاده، بررسی اعتبار روش تحقیق، روش‌های تجزیه‌وتحلیل آماری، منابع و مآخذ و وضعیت ظاهری پایان‌نامه موردبررسی قرار گرفت. نتایج به تفصیل در مقاله اشاره شده، اما به اختصار باید گفت با توجه به نتایج، تقویت آموزش دروس روش تحقیق و همچنین مدیریت استراتژیک برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ضروری است. ضمن این‌که لازم است توجه به روش‌های موردی و تطبیقی، روش تحقیق کیفی و آمیخته، استفاده از ابزارهای ترکیبی (پرسشنامه-مصاحبه-اسناد)، توجه بیشتر به پایان‌نامه‌های با سطح تحلیل فردی و یا ملی و نمونه‌گیری‌های غیراحتمالی و همچنین دقت بیشتر در روایی بیشتر موردتوجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Meta Method of Theses in the field of strategy in the Iran (Case Study: Universities Level One in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Tayebi Abolhasani 1
  • mohammadreza daneshvar deylami 1
  • Vahid Khashei Varnamkhasti 2
1 PhD. Student of Business Management, Allameh Tabataba'i University of Tehran
2 Associate professor of Business Management, Allameh Tabataba'i University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of this research is to complete master theses dissertations and Ph.D. thesis dissertations in the field of strategy at Tehran-level universities. This research is applied in terms of purpose and is a tool for data collection, library study and documentation review. The statistical population of this research is all theses of master's degree and Ph.D. thesis in the field of strategy in four universities of Tarbiat Modares, Tehran, Shahid Beheshti and Allameh Tabataba'i, which was conducted between 1991 and 1395 and was in the library of the faculty. In addition, the sampling method was complete and after removing unrelated samples, the final sample size was 188. Indicators of analysis in the form of 11 parameters of the subject's share, the students' educational level, the number of collaborators, the participation of scientific institutions, the participation of scientific groups, the gender of the researcher, the methods and techniques used, the validity of the research method, statistical analysis methods, sources and sources and status The appearance of the dissertation was examined. The results are detailed in the article, but it should be noted briefly that according to the results, it is essential to strengthen the teaching of research methodology courses as well as strategic management for undergraduate students. In addition, it is necessary to pay attention to the case and adaptive methods, the method of qualitative and cross-sectional research, the use of combination tools (questionnaire-interviews-documents), paying more attention to the theses with the level of individual or national analysis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta Method
  • strategy
  • Thesis
  • Tehran