نویسنده = حسین حسن پور
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای توسعه علوم و فناوری‌های پزشکی بازساختی در ایران

دوره 10، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 45-64

حسام کرامتی؛ مسعود حسنی؛ حنیف کازرونی؛ حسین حسن پور؛ حسین محمدخانی غیاثوند