تکمیل اطلاعات داوران

بدین وسیله از کلیه داوران محترم تقاضا می‌شود هر چه سریعتر نسبت به تکمیل پروفایل شخصی خود و ارائه اطلاعات حساب بانکی در سامانه نشریه مطالعات مدیریت راهبردی اقدام نمایند.