نتیجه ارزیابی وزارت علوم

به استحضار نویسندگان عزیز می‌رساند که نشریه مطالعات مدیریت راهبردی در ارزشیابی نشریات علمی و پژوهشی وزارت علوم و فناوری دارای رتبه ب هست که در اینجا قابل مشاهده است.