تأثیر رهبری اصیل درکشده بربدبینی سازمانی کارکنان شرکت پارس حیان : تبیین نقش میانجی توانمندسازی ساختاری

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور - رشت - ایران

2 دانشگاه پیام نور رشت - رشت - ایران

3 پیام نور رشت - رشت - ایران

چکیده

بدبینی سازمانی یکی از رفتارهای سازمانی منفی است که منبعث از عدم در دست داشتن اطلاعات لازم در سازمان می‌باشد. رهبران سازمان نقش مهمی در شفاف سازی اطلاعات و توانمندی کارکنان دارند، رهبری اصیل یکی از رویکردهای رهبری اخلاقی است که منجربه بهبود توانمندی کارکنان و کاهش دیدگاه‌های مخرب سازمانی می‌گردد. هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش تأثیر رهبری اصیل درک‌شده بر بدبینی سازمانی با میانجی‌گری توانمندسازی ساختاری در کارکنان شرکت پارس حیان می‌باشد. پژوهش ازنوع توصیفی – پیمایشی بوده و جامعه آماری ، شامل کلیه کارکنان شرکت پارس حیان در شعب سراسر کشوربا حجم نمونه برآورد شده 200 نفر می‌باشند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن به روش روایی محتوا و روایی همگرا و واگرا تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار Smart PLS استفاده شد. با توجه به نمونه مورد مطالعه، یافته‌های پژوهش نشان داد که رهبری اصیل بر توانمندسازی ساختاری و بدبینی سازمانی تأثیر معناداری دارد و توانمندسازی ساختاری نیز بر بدبینی سازمانی تأثیرمعناداری دارد. همچنین نقش میانجی توانمندسازی ساختاری در تأثیر رهبری اصیل درک شده بر بدبینی سازمانی موردتأیید قرار گرفت. در حقیقت، می‌توان گفت که با ارتقاء توانمندسازی ساختاری و رهبری اصیل درک شده، میزان بدبینی سازمانی در شرکت پارس حیان کاهش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Impact of Authentic Perceived Leadership on Organizational cynicism of Staffs's Pars Hayan Company"explain the role of mediator " Structural Empowerment"

نویسندگان [English]

  • mohammad sadegh hasan zadeh 1
  • majid mashreghi 2
  • mir hadi moazen jamshidi 3
1 payam nour university - rasht - iran
2 rasht payam nour universitiy - rasht - iran
3 rasht payam nour university - rasht - iran
چکیده [English]

Organizational cynicism is one of the negative organizational behaviors that results from not having the necessary information in the organization. Organizational leaders play an important role in clarifying information and staff empowerment. Authentic leadership is one of the ethical leadership approaches that leads to improved employee empowerment and reduced organizational maladaptive perspectives. The purpose of this study was to evaluate the impact of perceived authentic leadership on organizational cynicism by mediating structural empowerment in Pars Hayan employees. The research is descriptive-survey and the statistical population includes all the employees of Pars Hayan branch across the country with an estimated sample size of 200 people. Data were collected using a questionnaire whose reliability was confirmed by Cronbach's alpha and composite reliability and its validity was confirmed by content validity and convergent and divergent validity. Structural equation modeling with partial least squares approach was used for data analysis by Smart PLS software. According to the study sample, the findings of the study showed that . Authentic leadership had a significant effect on structural empowerment and organizational cynicism, and structural empowerment had a significant effect on organizational cynicism. The mediating role of structural empowerment on the impact of perceived authentic leadership on organizational cynicism was also confirmed. In fact, it can be said that by promoting perceived structural empowerment and authentic leadership, the level of organizational cynicism in Pars Hayan Company decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • authentic leadership
  • Structural Empowerment
  • Organizational Cynicism
  • Pars Hayan Co