بررسی نقش رهبری تحول‌آفرین و تفکر استراتژیک بر توسعه محصولات جدید

نوع مقاله: علمی-

نویسندگان

1 گروه مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران

3 گروه مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

با شدت یافتن تغییرات فناورانه و کاهش چرخه­ زندگی محصول شرکت­ها با افزایش فشار بر توسعه­ محصول جدید مواجه شده‌اند. از این ‌رو سازمان‌ها نیازمند روش‌های نوینی برای توسعه محصولات خود هستند تا آنها را در کوران رقابت با رقبای خود در سطح قابل قبولی از موفقیت قرار دهند. پژوهش حاضر به بررسی نقش رهبری تحول­آفرین بر توسعه محصولات جدید با توجه به نقش میانجی تفکر استراتژیک پرداخته است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- همبستگی  است و جامعه آماری پژوهش از نوع جامعه محدود است که حدود 1100 نفر از مدیران و کارشناسان صنعت فرش کاشان است و نمونه آماری متشکل از 285نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. روش‌ گردآوری داده‌ها میدانی و ابزار اندازه‌گیری  پرسشنامه است. روایی آن با روش‌ محتوا و صوری در حد قابل ‌قبول تأیید گردیده است و پایایی ابزار اندازه‌گیری، از طریق فرمول‌ آلفای کرونباخ (942/۰) تأیید شده است. تجزیه‌‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری نرم‌افزار لیزرل صورت پذیرفته است. نتایج تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که نقش معناداری رهبری تحول‌آفرین در تفکر استراتژیک و نیز نقش معناداری تفکر استراتژیک در توسعه محصولات جدید تأیید شد، اما نقش معناداری رهبری تحول‌آفرین در توسعه محصولات جدید تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Transformational Leadership and Strategic Thinking on New Product Development (Case Study: Kashan Carpet Industry)

نویسندگان [English]

  • gholamreza Salimi 1
  • dariush tahmasebi 2
  • a f 3
1 Strategic Management Department, National Defense University
2 tehran university
3 azad
چکیده [English]

As technology changes and product life cycles decline, companies face increasing pressure on new product development. Therefore, organizations need new ways to develop their products to keep them at an acceptable level of success with their competitors. The present study investigates the role of transformational leadership in the development of new products with regard to the mediating role of strategic thinking. This research is a descriptive-correlational study and the statistical population of the study is limited society. About 1100 managers and experts of Kashan carpet industry were selected and the statistical sample consisted of 285 people was selected by available sampling method. The method of data collection was field survey and questionnaire measurement tool. Its validity was confirmed by content and face validity method and reliability of the measuring instrument was confirmed by Cronbach's alpha formula (0.942). Data analysis was performed using structural equation modeling of LISREL software. The results of data analysis showed that the significant role of transformational leadership in strategic thinking and strategic role in new product development was confirmed but the role of transformational leadership in new product development was not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Thinking
  • transformative leadership
  • new product development