راهبرد سرمایه‌گذاری بر اساس رابطه تغییرات دما و ارزش شرکت ها

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه حسابداری و مدیریت، واحد بین‌الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

چکیده

تغییرات دما بر میزان بهره وری کارکنان و ماشین آلات شرکتها اثرگذار است. سودعملیاتی شرکتها حاصل فعالیت کارکنان و دستگاههای تولیدی آنهاست. بر اساس مدل گردون ارزش یک شرکت حاصل تنزیل سودهای تقسیمی آن شرکت به صورت مادام العمر است. از آنجا که دمای هوا در طول زمان در حال تغییر است اگر سرمایه گذاران برای تحمل ریسک تغییرات دما صرف ریسک در نظر بگیرند میتوان تصور کرد که ارزش شرکتها در طول زمان تغییر یابد. در پژوهش حاضر در پی بررسی رابطه تغییرات دما و ارزش شرکتها در طول زمان هستیم تا بر اساس نتایج پژوهش تصمیمات راهبردی در جهت حداکثرکردن مطلوبیت سرمایه گذاری فعالان بازار سرمایه را پیشنهاد دهیم. در این پژوهش از روشی متفاوت به نام "پرتفوی ردیاب" صرف‌ریسک تغییرات دما استخراج شده و سپس از طریق مدلی دوعاملی بازده موردانتظار سرمایه گذاران در مقاطع مختلف زمانی برآورد میشود درنهایت بااستفاده از مدل گردون ارزش شرکتها در طول زمان محاسبه میگردد. برای این منظور نمونه‌ای متشکل از حدود 160 شرکت در بازه زمانی 1385 تا 1396 بررسی شده است. برای بررسی فرضیات پژوهش از روش رگرسیون سری زمانی استفاده میشود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که صرف ریسک دما دربورس اوراق بهادار تهران قیمتگذاری شده و افزایش گرمای جهانی درطول زمان باعث کاهش ارزش شرکتها شده است لذا سرمایه گذاران بایددر تحلیلهای بنیادی و راهبردهای سرمایه گذاری خود نقش تغییرات دمارا به عنوان عاملی فزاینده دربازده موردانتظار درنظرگرفته تا به نتایج مطلوب تری رسیده و درعین حال به کارایی بازار نیز کمک کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investing strategy by using the relationship of Temperature changes and firms value

نویسندگان [English]

 • alireza gafari 1
 • Hamidreza Vakilifard 2
 • Mohsen Hamidian 3
 • Ghodrat Allah Talebnia 2
1 Ph.D, Accounting and Management Group, Islamic Azad University, Kish International Branch, Iran
2 Islamic Azad University, Science and Research Branch
3 Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

Changes in temperature affect the productivity of the employees and the manufacturing units of the firms. The operating profit of companies is the result of the work of their employees and their manufacturing devices. Based on the Gordon model, the value of a firm is equal to discounted dividends of the firm. Since the temperature is changing over time, if investors consider risk premium for temperature changes, it can be assumed that the value of the firms will change over time. In the present study, we investigate the relationship between temperature changes and the value of firms over time to make strategic investing decisions and maximize the utility of equity market participants. In this research, we calculate the temperature change risk premium by a new methodology named “Tracking Portfolio” and then by a two factor model we estimate the expected returns of the investors in different time intervals. Finally, using the Gordon model, the value of firms is calculated over time. For this purpose, a sample of about 160 companies listed in Tehran Stock Exchange has been investigated for the period of 1385 to 1396. Time series regression is used to investigate research hypotheses. The results show that the temperature risk has been priced in Tehran Stock Exchange and global warming has reduced the value of the companies over time. So investors should consider the role of temperature changes for making higher expected returns in their fundamental analysis and investing strategies to reach higher returns and make more efficient market.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Tracking portfolio"
 • "Temperature changes"
 • "Pricing models"
 • "firm value"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398
 • تاریخ دریافت: 13 تیر 1398
 • تاریخ بازنگری: 30 مهر 1398
 • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1398