مدل راهبردی عملکرد کسب‌وکارهای الکترونیک

نوع مقاله: علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت منابع انسانی و مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

2 گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

چکیده: بررسی عوامل موثر بر پیاده‌سازی استراتژی و تاثیر آن بر عملکرد کسب و کارهای الکترونیکی درقالب یک مدل مفهومی و آزمون آن مهمترین هدف این پژوهش است. به عبارت دیگر این پژوهش با ارائه یک مدل مفهومی سعی در آزمون نقش میانجی پیاده‌سازی استراتژی بین متغیرهای فرایند عملیاتی، محتوا و زمینه استراتژی با عملکرد سازمانی دارد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها از نوع همبستگی به‌طور مشخص مدل معادلات ساختاری است. جامعة آماری پژوهش کسب و کار الکترونیکی فناوری اطلاعات، فناوری ارتباطات و جامعه اطلاعاتی است و ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه‌ای استاندارد با 33 سوال بوده که 46 شرکت به آن پاسخ داده و برای بررسی روایی آن از روایی همگرا و واگرا و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارSmartPLS3 انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد پیاده‌سازی استراتژی بر عملکرد سازمان اثرگذار و نقش میانجی‌گری میان محتوا، فرایند عملیاتی استراتژی و عملکرد سازمانی دارد. اما اثر عوامل زمینه‌ای استراتژی بر پیاده‌سازی آن تایید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Model of E-Business Performance

نویسندگان [English]

  • soltanali shahriari 1
  • saeed jafari nia 1
  • Ahmad Karbakhsh 2
1 Human Resources Management and Business Management, Faculty of Management, Kharazmi University
2 MBA Department, faculty- faculty, Kharazmi University, tehran
چکیده [English]

Abstract: Investigating the factors influencing strategy implementation and its impact on the performance of e-businesses in a conceptual model and testing it is the most important purpose of this research. In other words, by presenting a conceptual model, this study attempts to test the mediating role of strategy implementation between operational process, content and context of strategy variables with organizational performance. This research is practical in terms of purpose and in terms of method of data collection it is a correlation model in particular. The statistical population of the research is electronic business of information technology, communication technology and information society. The standard questionnaire with 33 questions was answered by 46 companies. Convergent and divergent validity and Cronbach's alpha and hybrid reliability were used to assess its validity. Data analysis was performed using SmartPLS3 software. The results show that strategy implementation has an impact on the performance of the organization and mediates the role of content, strategy operational process and organizational performance. But the effect of the strategy context factor on its implementation was not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organization performance
  • context of strategy
  • Strategy Implementation
  • organization process