شناسایی و سطح بندی مولفه های مدیریت پایدار منابع انسانی در صنعت بانکداری مبتنی بر تکنیک ساختاری- تفسیری(ISM) (مورد مطالعه: بانک سرمایه)

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

رمز موفقیت یک موسسه در عصر رقابت و محیط‌های به‌هم‌پیوسته ، توانایی آن در نگهداشت و توسعه منابع انسانی است. این مطالعه باهدف شناسایی مؤلفه‌های مدیریت پایدار منابع انسانی در بانک سرمایه انجام‌شده است. روش پژوهش آمیخته است و در ابتدا ، مؤلفه‌های مدیریت پایدار منابع انسانی از طریق ادبیات و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان شناسایی‌شده است. مصاحبه‌ها با سه روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی کدگذاری شدند و درنهایت ده مؤلفه شناسایی و در بخش کمی یک مدل ساختاری- تفسیری برای ارائه الگوی مدیریت پایدار منابع انسانی در بانک سرمایه با استفاده از ISM ایجاد گردیده است. پس‌ازآن برای شناسایی موقعیت مؤلفه‌های شناسایی شده با استفاده از MICMAC مبتنی بر قدرت نفوذ و وابستگی مشخص گردید. نتایج نشان می‌دهد مدل تفسیری ساختاری بانک سرمایه در شش سطح قابل‌ارائه است که اصلی‌ترین آن به سیاست‌ها و خط‌مشی بانک مربوط می‌شود. سایر مؤلفه‌های شناسایی‌شده نیز شامل توسعه توانمندی، ایجاد محیط چابک، افزایش مسئولیت اجتماعی ، بهبود کیفیت زندگی، نخبه پروری، همسویی با تحولات دیجیتال، یادگیری مداوم، بهبود عملکرد و بهبود شرایط کار است. تحلیل MICMAC نشان داد سیستم مدیریت منابع انسانی بانک سرمایه سیستمی ناپایدار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Leveling the Components of Sustainable Human Resource Management in the Banking Industry Based on Structural-Interpretive Technique (ISM) (Case Study: Bank sarmayeh)

نویسندگان [English]

 • saeedeh shirdel 1
 • Hamed dehghanan 1
 • mohammad taghi taghavi fard 2
 • mahdi haghighi kafash 3
1 Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Allameh Tabatabai University
3 Associate Prof., Faculty of Management, Allameh Tabatabaí, University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The key to an organization's success in an age of competition and interconnected environments is its ability to maintain and develop human resources. The aim of this study was to identify the components of sustainable human resource management in Sarmayeh Bank. Initially, the components of sustainable human resource management were identified through literature and semi-structured interviews with experts. The interviews were coded using three methods of open, selective and axial coding, and finally ten components were identified and then a interpretive structural model (ISM) was created to provide a model of sustainable human resource management in Sarmayeh Bank using ISM. The components are then classified and then ranked using MICMAC based on penetration and dependency. The results show that the structural interpretive model of Capital Bank can be presented in six levels, the most important of which is related to the policies and policies of the bank. Other components identified include empowerment development, agile environment building, increased social responsibility, improved quality of life, elite upbringing, alignment with digital developments, continuous learning, performance improvement and improved working conditions. MICMAC analysis showed that Capital Bank's human resource management system is an unstable system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable Human Resource Management
 • Bank Sarmayeh
 • Interpretive-Structural Approach
 • MICMAC analysis
دوره 13، شماره 49
فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 09 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 09 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 06 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401