الگوی پیشران‌های شایسته‌سالاری در نظام اداریِ مناطق کم‌برخوردار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت - دانشکده علوم انسانی و مدیریت - دانشگاه ولایت - ایرانشهر - سیستان و بلوچستان - ایران

2 گروه علوم اجتماعی - دانشکده علوم انسانی - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان - ایران

3 گروه مدیریت - دانشکده مدیریت و حسابداری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان - ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی تخصص‌گرایی و شایستهسالاری در نظام اداریِ استان تدوین و به گونه‌ای انجام شده است که ضمن شناخت آسیبها، راهکارهای اجرایی در جهت بهبود وضعیت ارائه شود. برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها از روش کیفیِ نظریه دادهبنیاد استفاده شد که فرایند آن در سه مرحله‌ی کدگذاریِ باز، محوری و انتخابی انجام شده است. پس از 16 مصاحبه با صاحبنظران این، داده‌های لازم گردآوری و تحلیل شد. بدین صورت که پس از طیِ فرایند مقایسه داده‌ها و مراحل سه‌گانه کدگذاری، 128 مفهوم اولیه در قالب 23 مقوله دسته‌بندی شدند. نتایج پژوهش در قالب یک مدل کیفیِ داده‌بنیاد با محوریت «پیشرانهای شایسته‌سالاری در نظام اداریِ سیستان و بلوچستان» ارائه شد که مشتمل بر شرایط علّی (قابلیت‌های متعدد بالقوه برای توسعه، اهمیت توسعه‌ی استان در توسعهی ملّی، ساختار ویژه‌ی قومی و مذهبی، بالا بودن شاخص فقر و محرومیت، مرزی بودن بخش عمدهای از مناطق استان)، پدیده محوری (شایسته‌سالاری در راستای توسعه پایدار)، راهبردها (اداری، سیاسی، اجتماعی)، عوامل مداخلهگر (فقر آموزشی، نگاه‌های قومی و مذهبی، عوامل محیطی و جغرافیایی، عوامل دولتی و نهادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی)، شرایط زمینه‌ای (عوامل انسانی، عوامل محیطی، عوامل نگرشی) و پیامدها (بهره‌برداری مناسب از ظرفیتها، ارتقای تعامل و هم‌گرایی اجتماعی، بهبود روند توسعهی ملّی، ایجاد امنیت پایدار، ارتقای اعتماد اجتماعی) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

model of meritocracy proponents in the administrative system of disadvantaged areas

نویسندگان [English]

 • abdolbaset moradzadeh 1
 • mohammad osman hosein bor 2
 • habibollah salarzehi 3
1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه ولایت ایرانشهر
2 Department of Social Sciences - Faculty of Humanities - Sistan and Baluchestan University - Zahedan - Iran
3 Department of Management - Faculty of Management and Accounting - Sistan and Baluchestan University - Zahedan - Iran
چکیده [English]

Meritocracy and specialization play a key and decisive role in the developmental process of societies. This issue is more important in Sistan and Baluchestan province because, despite some extensive development capacities, due to some components, the development process is not in the necessary acceleration. Therefore, the present study has been compiled with the aim of designing a model of specialization and meritocracy in the administrative system of the province and has been done in such a way that while recognizing the damages, executive solutions are provided to improve the situation. The qualitative method of grounded theory is used to collect and analyze the data, the process with three stages of open, central and selective coding. After 16 interviews with experts in this field, the necessary data were collected and analyzed. Thus, after a continuous process of comparing the data and the three coding stages, 128 basic concepts were categorized into 23 categories. The results of the study are presented in the form of a qualitative model of database with the focus on "meritocracy in the administrative system of Sistan and Baluchestan" which includes: causal conditions (multiple potential for development, the importance of development in national development, special ethnic and religious structure, high index poverty and deprivation, borderline bulk of the province's regions), pivotal phenomenon (meritocracy for sustainable development), strategies (administrative, political, social), intervening factors (educational poverty, ethnic and religious views, environmental and geographical factors, government factors And institutional, cultural and social factors), contextual conditions (human, environmental, and attitudinal factors) and outcomes (utilization of capacity, promote interaction and social integration, improve the national development process, establishment of sustainable development, promote social trust).

Meritocracy and specialization play a key and decisive role in the developmental process of societies. This issue is more important in Sistan and Baluchestan province because, despite some extensive development capacities, due to some components, the development process is not in the necessary acceleration. Therefore, the present study has been compiled with the aim of designing a model of specialization and meritocracy in the administrative system of the province and has been done in such a way that while recognizing the damages, executive solutions are provided to improve the situation. The qualitative method of grounded theory is used to collect and analyze the data, the process with three stages of open, central and selective coding. After 16 interviews with experts in this field, the necessary data were collected and analyzed. Thus, after a continuous process of comparing the data and the three coding stages, 128 basic concepts were categorized into 23 categories. The results of the study are presented in the form of a qualitative model of database with the focus on "meritocracy in the administrative system of Sistan and Baluchestan" which includes: causal conditions (multiple potential for development, the importance of development in national development, special ethnic and religious structure, high index poverty and deprivation, borderline bulk of the province's regions), pivotal phenomenon (meritocracy for sustainable development), strategies (administrative, political, social), intervening factors (educational poverty, ethnic and religious views, environmental and geographical factors, government factors And institutional, cultural and social factors), contextual conditions (human, environmental, and attitudinal factors) and outcomes (utilization of capacity, promote interaction and social integration, improve the national development process, establishment of sustainable development, promote social trust).

کلیدواژه‌ها [English]

 • meritocracy
 • specialization
 • Development
 • Sistan & Balochestan
دوره 13، شماره 49
فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 26 مهر 1399
 • تاریخ بازنگری: 07 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 24 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401