بررسی عوامل موثر بر نگرش مشتریان نسبت به همراه بانک و تاثیر آن بر قصد استفاده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

هدف و مقدمه: شرایط پاندمی کرونا و رشد فراگیر فناوری اطلاعات، موجب تقویت خدمات بانکی به مشتریان از طریق تلفن همراه شده است. با این حال، نگرانی‌هایی در مورد نگرش و قصد مشتریان به استفاده از همراه بانک وجود دارد. پژوهش کاربردی حاضر با هدف بررسی این موضوع به اجرا درآمده است.
روش‌شناسی: روش تحقیق در این پژوهش، کمی از نوع پیمایشی و جامعه آماری، کارکنان دانشگاه زنجان بودند. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد نمونه‌های آماری 202 نفر محاسبه شد که به روش غیراحتمالی از نوع در دسترس به پرسش‌ها پاسخ دادند.
ابزار: ابزار، پرسشنامه استانداردی بود که به دلیل بومی‌سازی، در این پژوهش مجدداً روایی و پایایی آن تایید شد. روایی همگرای سازه‌ها با استفاده از معیار میانگین واریانس استخراج‌شده (AVE) بالاتر از مقدار ملاک 0.4 مورد تایید قرار گرفت و پایایی نیز با آلفای کرونباخ (0.878 بالاتر از 7/0) و پایایی ترکیبی (CR) بالاتر از مقدار استاندارد 0.6، مورد تایید قرار گرفت.
یافته‌ها: با استفاده از نرم‌افزار PLS یافته‌ها نشان داد، سودمندی درک شده، سهولت استفاده ادراک شده، تاثیرات اجتماعی و تسهیل شرایط بر نگرش نسبت به همراه بانک تاثیر مثبت و معنی‌داری گذاشته، اما تاثیر درک شایستگی، خیرخواهی و امنیت و حریم خصوصی بر نگرش نسبت به همراه بانک، معنی‌دار نبود. همچنین نتایج بیانگر تاثیر نگرش نسبت به همراه بانک بر قصد استفاده از همراه بانک بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting Customers' Attitudes towards the Mobile Banking and its Impact on the Intention to Use

نویسنده [English]

  • Hossein Azimi
Associate Professor, Management and Accounting Department, Faculty of Humanities, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Aim: The corona pandemic situation and the pervasive growth of information technology have strengthened banking services to customers via mobile phones. However, there are many concerns about customers' attitudes and intentions to use mobile banking. The present applied research has been conducted with the aim of investigating the issue.
Methodology: The research method in this research was a quantitative of a survey type and the statistical population of this research was the staff of Zanjan University. Using Cochran's formula, the number of statistical sample was calculated at 202 who answered the questions in a non-probability way of the available type.
Instrument: The instrument was a standard questionnaire that due to localization, its validity and reliability were both reconfirmed in this research. The convergent validity of the structures was comfirmed by using the extracted mean variance (AVE) criterion above the value of 0.4 and reliability was also confirmed with Cronbach's alpha (0.878 above 0.7) and combined reliability (CR), above the standard value of 0.6.
Findings: Using PLS software, the Findings showed that perceived usefulness, perceived ease of use, social effects and facilitation of the conditions had a positive and significant effect on the attitudes toward the mobile bank, but the effect of perception of competency, benevolence and security and privacy on attitude toward the mobile bank was not significant. The results also showed the effect of attitude towards the mobile bank on the intention to use the mobile bank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitudes
  • Mobile Bank
  • Intention to Use
  • customer
دوره 13، شماره 49
فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 24 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 19 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 17 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401