آینده پژوهی مسئولیت اجتماعی با رویکرد سناریونگاری ( مورد مطالعه منطقه ویژه‌ی اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

مسئولیت اجتماعی در حال تبدیل شدن به رویکردی غالب در تحقیقات و اقدامات پژوهشگران و مدیران است که با هدف همسویی منافع با محیط زیست و توسعه ی پایدار مد نظر قرار می گیرد. پژوهش حاضر درصدد شناسایی عوامل تاثیر گذار بر مسئولیت اجتماعی در شرکتهای بزرگ فعال در منطقه ویژه‌ی اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و ترسیم سناریوهای باورکردنی بر اساس نظر مدیران است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت بر اساس روش سناریونگاری است. مشارکت کنندگان در این تحقیق 10 نفر از خبرگان آگاه به مسئولیت اجتماعی بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. برای تعیین عوامل کلیدی موثر بر مسئولیت اجتماعی از روش تحلیل تاثیر متقابل و نرم افزار میک استفاده شد و سناریوهای پیش رو نیز با استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد ترسیم گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که پنج عامل کلیدی بر مسئولیت اجتماعی شرکتها تاثیر گذار هستند. نتایج حاصل از ترکیب 15 وضعیت برای 5 عامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت که شامل حالت‌های ممکن برای آینده پیش رو است، نشان داد که 5 سناریو با سازگاری بالا و 37 سناریو با سازگاری ضعیف را می‌توان در نظر گرفت. سناریوهای قوی براساس تشابه و درجه‌ مطلوبیت، در سه گروه سناریوهای «خوش‌بینانه»، «بینابین» و «بدبینانه» قرار گرفتند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که شدت تأثیرگذاری وضعیت‌های نامطلوب، بیشتر از وضعیت‌های مطلوب است. بنابراین بشرکت ها باید سناریوها نامطلوب را بیشتر مدنظر قرار دهند تا آمادگی لازم را برای مواجهه با آن وضعیت‌ها فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Futures Studies of Corporate Social Responsibility with a Scenario Approach (Companies in Persian Gulf mining and Mental Industries Special Economic Zone)

نویسندگان [English]

  • Reza Ahmadi Kahnali
  • Tayebeh Abbasnejad
Industrial Management Department, Management Faculty,University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Social responsibility is becoming a dominant approach in the research and actions of researchers and managers, which is considered with the aim of aligning benefits with the environment and sustainable development. The present study seeks to identify the factors affecting social responsibility in large companies operating in Persian Gulf mining and mental industries special economic zone in Bandar Abbas and to develop scenarios for them. This research is based on the scenario method, and it is applied in terms of purpose. Participants were 10 experts of managers who were purposefully selected. Cross impact analysis method with MICMAC software was used to determine the key factors affecting the CSR and scenario wizard software were used to compile the scenario. Findings of this study show that five factors including industry standards, company's strategic orientation towards CSR, media and social groups, sanctions, and business ethics were then determined as the key factors. The results of combining 15 states for 5 factors affecting corporate social responsibility, which include possible situations for the future, showed that 5 scenarios with high compatibility and 37 scenarios with low compatibility can be considered. Strong scenarios were categorized into three groups of scenarios: "optimistic", "intermediate" and "pessimistic" based on similarity and degree of desirability. The findings of this study show that the intensity of the impact of adverse situations is more than favorable situations. Therefore, companies should pay more attention to adverse scenarios to be prepared to face those situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Corporate Social Responsibility”
  • “Drivers”
  • “Scenario”
  • “MICMAC Analysis”
دوره 13، شماره 49
فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 13 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 26 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 06 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401