ارائه الگوی بازآفرینی برند ملی سوریه در حوزه گردشگری با رویکرد تئوری داده‌بنیاد

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار/ دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

بحران‌های غیرقابل‌پیش‌بینی و کنترل در سطوح مختلف کسب و کارها، موجب اهمیت مفهوم بازآفرینی برند‌ شده است که می‌تواند به بازسازی برند‌ها در هر موضوع، مکان و زمانی در هر سطحی از فعالیت کمک کند. برند سازی مکان در سطح ملی که با نام کشورها شناخته می‌شود، به جهت آثار جنبی آن بر سطوح خرد فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره یکی از حوزه‌های مهم و مغفول نیازمند تبیین است. سوریه به‌عنوان کشوری دارای پیشینه تاریخی، فرهنگی، سیاسی و موقعیت جغرافیایی راهبردی و جذاب برای گردشگران در غرب آسیا به جهت درگیری در بحران جنگ داخلی، موردی قابل‌تأمل در موضوع بازآفرینی برند در سطح ملی است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌ها و تبیین آن‌ها در قالب الگوی بازآفرینی برند ملی در صنعت گردشگری انجام شده است. با استفاده از روش‌شناسی نظریه داده‌بنیاد با رویکرد کلاسیک، جامعه آماری شامل خبرگان دولتی و خصوصی صنعت گردشگری سوریه را انتخاب و با روش نمونه‌گیری غیر احتمالی گلوله برفی تعداد 13 نفر نمونه انتخاب‌شده است. استفاده از مصاحبه بدون ساختار عمیق با هدف دستیابی به مفاهیم مورد نظر جهت گردآوری داده‌ها در دستور کار قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد مهم‌ترین مولفه‌های تشکیل‌دهنده الگوی بازآفرینی برند ملی شامل هفت مفهوم «بهبود شرایط زمینه کشور، تشکیل ستاد بازآفرینی برند ملی، مدیریت ذینفعان، ارزیابی تأثیر بحران بر برند ملی، تدوین برنامه ترمیمی، جایگاه‌یابی مجدد و ارزیابی برند ملی» هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a pattern of nation rebranding of Syria in the tourism industry using the grounded theory approach

نویسندگان [English]

 • Hassan Alaji 1
 • Bahman Hajipour 2
 • Shahriar Azizi 3
1 Marketing Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University
2 Associate Professor / Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Associate Professor / Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The unpredictable and uncontrollable crises at different levels of business lead to the emergence of the concept of re-branding, which can help in rebuilding brands in any subject, place and time at any level of activity. Nation branding of places at the national level, which is known as countries, needs to be explained due to its side effects on the micro levels of political, economic, cultural, social activities, etc. As a country with a historical, cultural, political background and a strategic and attractive geographical location for tourists in West Asia due to its involvement in the civil war crisis, Syria is a case in point for the issue of re-branding at the national level. This study aimed to identify the components and explain them in the form of a nation re-branding pattern in the tourism industry. Using the Grounded theory with a classical approach, the statistical population, including public and private experts in the Syrian tourism industry, was selected and 13 people were selected by the non-probabilistic snowball sampling method. The use of in-depth non-structured interviews to achieve the desired concepts for data collection was on the agenda. The results showed that the most important components of the national brand regeneration model include seven concepts: "Improving the country's context, forming a nation branding headquarters, stakeholder management, assessing the impact of the crisis on the nation brand, formulating a restructuring plan, repositioning and evaluating the nation brand".

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nation rebranding
 • Nation Brand
 • Grounded theory
 • Syria
 • Tourism
دوره 13، شماره 49
فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 23 فروردین 1400
 • تاریخ بازنگری: 20 اردیبهشت 1400
 • تاریخ پذیرش: 26 تیر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 26 تیر 1400