تبیین الگوی رشد کیفی انسان

نوع مقاله : ‌علمی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

2 گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

3 دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت دولتی

4 دانشجوی دکتری مدیریت پردیس البرز دانشگاه تهران

چکیده

تجربه نشان داده است برای پیشرفت و رشد هر کشور در ابعاد مختلف، تقلید از بسیاری از الگوهای غیربومی، جوابگوی نیازهای آن جامعه نیست. متفاوت بودن شرایط هر کشور در مبانی فلسفی و معرفتی، ضرورت طراحی الگویی مناسب، با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و سیاسی را اشکار مینماید. باورها و ارزشها بویژه در جوامع مذهبی، نگرشها و رفتارها را اصلاح و تعدیل کرده و آنها را شکل میدهد. هدف این پژوهش طراحی و تبیین الگوی رشد کیفی انسان بعنوان زیربنا و شالوده باورها و ارزش‌های انسان است. روش‌شناسی‌تحقیق: این تحقیق درصدد پاسخ به این سه سوال است. 1-رشد کیفی انسان دارای چه سازه‌ها و مولفه‌هایی است؟ 2- تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این مولفه‌ها بر یکدیگر چگونه است؟ 3- و درنهایت مدل پویای رشد کیفی انسان چگونه است؟ از این رو روش تحقیق در این مقاله از نوع روش کیفی تحلیل محتوی، معرفت شناسی تفسیری و پدیدارشناسی است. جامعه آماری این تحقیق سی و پنج پژوهش مرتبط و معتبر است. نتایج: با انجام این پژوهش مولفه‌های موثر بر رشد کیفی انسان و چگونگی تاثیر گذاری و تاثیر پذیری آنها و در ادامه الگوی پویای حاکم بر سیستم پویای رشد کیفی انسان توسعه داده شده است. سیستم پویای رشد انسان یک مفهوم چند بعدی است، شاخص‌های تشکیل دهنده آن، با دارا بودن روابط پویا، اثر متقابل و تشدید شونده بر هم دارند. پدیده رشد کیفی انسان، نظام باورها و ارزش‌های شخص را سازمان داده و باورها و ارزش‌ها بویژه در جوامع مذهبی، نگرش‌ها و رفتارها را شکل میدهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the model of human qualitative growth

نویسندگان [English]

  • Ali Mohaghar 1
  • Mohammad Reza Hamidizadeh 2
  • Mojtaba Amiry 3
  • Alireza Ahmadi 4
1 Full Professor Management department, Tehran university
2 Department of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti Gniversity, Tehran, Iran.
3 Governmental Management Department, Tehran University
4 Student Management, Alborz Campus,Tehran University
چکیده [English]

Objective: Experience has shown that for the development and growth of any country in different dimensions, imitation of many non-indigenous models does not meet the needs of that society. The different conditions of each country in philosophical and epistemological foundations, reveal the need to design an appropriate model, taking into account social, cultural, scientific, economic and political conditions. Beliefs and values, especially in religious societies, modify and shape attitudes and behaviors. The purpose of this study is to design and explain the model of human qualitative growth as the foundation of human beliefs and values. Research Method: This research tries to answer these three questions. 1- What structures and components does human quality development have? 2- What is the effect of these components on each other? 3- And finally, what is the dynamic model of human quality growth? Therefore, the research method in this article is a qualitative method of content analysis and interpretive epistemology and phenomenology. The statistical population of this research is thirty-five relevant and valid researches. Results: By conducting this research, the effective components on human qualitative growth and how they are affected and effective, and then the dynamic model governing the dynamic system of human qualitative growth have been developed. The dynamic system of human development is a multidimensional concept, the components of which, wi
th their dynamic relationships, interact and intensify. The phenomenon of human qualitative development organizes the system of beliefs and values of the individual and shapes beliefs and values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Qualitative Development
  • system dynamics
  • content analysis
  • Man in the Qur'؛ an
  • Beliefs And Values