بررسی ادراک ذی‌نفعان کلیدی از میزان انطباق دانشگاه با مؤلفه‌های آموزش عالی ناب

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2 گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

4 دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه ذی‌نفعان کلیدی از میزان انطباق دانشگاه با مؤلفه‌های آموزش عالی ناب در دانشگاه تهران است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها آمیخته‌ی اکتشافی است. با استفاده از رویکرد کیفی تعداد 34 مؤلفه شناسایی شد و سپس از بین آن‌ها 7 مؤلفه که دارای بیشترین فراوانی بود انتخاب شد. در بخش دوم با استفاده از رویکرد کمی و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی ابزار محقق ساخته بر اساس 7 مؤلفه شناسایی شده ساخته شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید دانشگاهی و روایی سازه بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و همسانی درونی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (956%) محاسبه شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت‌علمی، کارشناسان و دانشجویان «پردیس علوم اجتماعی - رفتاری دانشگاه تهران» است که از میان آن‌ها تعداد 183 نفر اعضای هیئت‌علمی، 185 نفر کارشناس و 213 نفر دانشجو به شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک دو نرم‌افزار spss و lisrel انجام گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد؛ 1-مدل ارائه شده از برازش مطلوبی برخوردار است. 2-ادراک ذی‌نفعان کلیدی از میزان انطباق پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران با مؤلفه‌های آموزش عالی ناب (هر 7 مؤلفه)، در سه گروه اعضای هیئت‌علمی، کارکنان و دانشجویان پایین‌تر از میانگین نظری است. 3-از نظر ذی‌نفعان کلیدی به ترتیب فرایندهای ناب، راهبرد و چشم‌انداز ناب، رهبری ناب، فرهنگ ناب، تمرکز بر ذینفعان، توسعه و توانمندسازی کارکنان و در نهایت مدیریت منابع و امکانات از اهمیت و اولویت برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigate the perception of key stakeholders on the extent of university compliance with the dimensions of lean higher education

نویسندگان [English]

  • fatemeh narenji thani 1
  • Javad Pourkarimi 2
  • fatemeh dehghani 3
  • samane hejazi 4
1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران
2 Educational Management and Planning Department, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 MA graduate
4 MA GRADUATE
چکیده [English]

The purpose of the current study was to evaluate the readiness of the Social-Behavioral Sciences Campus at the University of Tehran for the establishment of lean higher education, and also the modeling and ranking of the related factors of lean higher education from the perspective of key stakeholders (faculty members and staff). This research is applied and in terms of data collection is descriptive-survey. The statistical population of the study includes all faculty and experts of the Social-Behavioral Sciences Campus at the University of Tehran. A researcher-made questionnaire was used to collect data. The validity of the questionnaires was assessed using content and structure validity and their reliability was assessed using Cronbach's alpha coefficient. Research data were analyzed using Calmograph-Smirnov tests, one-sample t-test, Friedman test, and confirmatory factor analysis in Lisrel and SPSS software. The Findings of the study showed that the evaluation score of the readiness of the Social and Behavioral Sciences Campus of the University of Tehran for the establishment of lean higher education and its components in both faculty and staff groups is lower than the theoretical average of 3; Therefore, the level of readiness is not at the desired level. In order to establish lean higher education, it is necessary to identify different stakeholders within the higher education system, Then, identifying the values and expectations in order to improve the process should be considered by universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lean higher education؛ Lean University؛ University of Tehran؛ faculty member
  • Students