طراحی الگویی برای توسعه راهبردهای پرورش مدیران ارشد شرکت‌های دانش‌بنیان

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای رشته مدیریت فناوری در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور ایران در بازار رقابتی با ناکامی مواجه شده‌اند. یکی از علل اصلی این ناکامی ضعف مدیریتی آن‌ها است. با توجه به نقش ویژه مدیران ارشد در موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان، تاکنون به صورت علمی و روش‌مند الگویی برای پرورش مدیران ارشد این شرکت‌ها ارائه نشده است. این پژوهش با استفاده از رویکرد ترکیبی کارکرد-شایستگی الگویی برای شناسایی راهبردهای پرورش مدیران ارشد شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه داده است. به این منظور، ابتدا مولفه‌های اصلی این الگو یعنی کارکردهای‌مدیریتی، شایستگی‌های مدیریتی و راه‌های توسعه هر شایستگی شناسایی گردید و سپس ارتباط میان آن‌ها از طریق اخذ و ادغام نظرات خبرگان مرتبط با حوزه دانش‌بنیان با استفاده از روش کپ‌لند مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق، مدیران ارشد شرکت‌های دانش‌بنیان باید شش کارکرد اصلی را ایفا نمایند که عبارتند از برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی، تیم‌سازی و توانمند‌سازی تیم‌ها، راهبری کارآمد پرسنل، برانگیختن انگیزه کارکنان، ارزیابی روند‌های تکنولوژی و برقراری ارتباط با خارج سازمان، و نظارت و کنترل عملکرد کارکنان. به منظور ارتقا عملکرد مدیریتی مدیران ارشد، مدل پیشنهادی این تحقیق برای هر یک از کارکردها پنج شایستگی ضروری و برای ارتقا هر یک از شایستگی‌ها دو راه توسعه پیشنهاد داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Implementation of a Model for devising the Strategy of Management Development in Knowledge-Based Companies

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Taghva 1
  • Ramin Dehghani 2
  • Seyed Habib alah Tabatabaiyan 3
1 School of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 PhD Student, Allameh Tabataba'i University
3 Associate Professor, Faculty Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Abstract
In recent years, many Iranian knowledge-based companies have failed to achieve their pre-determined goals. One of the critical obstacles impeding these companies is their managerial deficiency. Despite the crucial role of senior managers in the company’s growth, no scientific and methodological models have been introduced for management development in knowledge-based enterprises. This study developed a model for devising a strategy for nurturing senior managers in knowledge-based companies using a combined function-competency approach. To this end, managerial functions, managerial competencies, and the way to enhance each competency have been identified by obtaining the opinions of experts associated with the knowledge-based realm. Then the opinions are mixed through the Copeland method. The results reveal that the managers of knowledge-based companies have to conduct six main functions, including planning and organizing, teams building and empowering them, leading personnel virtually, motivating staff, evaluating technological trends and communicating with the outside of the organization, monitoring and controlling staffs’ performance. The proposed model introduced five essential competencies for each function to be conducted properly and specified two ways for enhancing each competency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Development Strategy
  • Senior Managers
  • Knowledge-based companies
  • Copeland method