بررسی تأثیرات آینده نگاری راهبردی بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش یادگیری سازمانی و خلق ارزش

نوع مقاله : ‌علمی

نویسندگان

1 دکتری آینده پژوهی، مدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

آینده‌نگاری راهبردی نشان‌دهنده روش‌ها، بازیگران، فرآیندها و سیستم‌های موردنیاز برای ارتقا موقعیت رقابتی و به‌تبع آن ارتقای عملکرد سازمانی است و بر همین اساس موردتوجه سازمان‌ها و شرکت‌های بسیاری قرارگرفته است. به عبارتی، سازمان‌ها با کاربست قابلیت‌های آینده‌نگاری راهبردی می‌توانند عملکرد خود را برای مواجهه با تغییرات محیطی و آینده سازمان بهبود بخشند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیرات قابلیت‌های آینده‌نگاری راهبردی بر عملکرد سازمان‌های دفاعی کشور با تأکید بر نقش مهم یادگیری سازمانی و خلق ارزش است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها، پژوهشی توصیفی - همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 80 نفر از کارشناسان و مدیران سازمان‌های دفاعی است که از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده‌شده است. نتایج تحلیل داده‌های پژوهش نشان داد که آینده‌نگاری راهبردی بر یادگیری سازمانی، یادگیری سازمانی بر خلق ارزش و خلق ارزش تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی دارد. همچنین بافتار سازمانی و ذهن آگاهی بازیگران در رابطه آینده‌نگاری راهبردی بر یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of strategic foresight on organizational performance by considering the role of organizational learning and value creation

نویسندگان [English]

  • Mahdi Nikooye 1
  • Hakem Ghasem 2
  • SHAHRIYAR SHIROOYEHPOUR 3
1 IKIU
2 IKIU
3 ikiu
چکیده [English]

Strategic foresight depicts the methods, actors, processes and systems needed to improve the competitive position and consequently improve organizational performance, and therefore has been considered by many organizations. In other words, by using strategic foresight capabilities, organizations can improve their performance in the face of environmental changes and the future of the organization. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effects of strategic foresight capabilities on the performance of defensive organizations with emphasis on the important role of organizational learning and value creation. The study is a descriptive-correlational research based on structural equation. The population of the present study includes 80 experts and managers of defensive organizations that use simple random sampling method. The results of research showed that there is a positive and significant effect of strategic foresight on organizational learning, organizational learning on value creation and value creation on organizational performance. Also, organizational context and actors' mindfulness have a positive effect as a moderator on strategic foresight capabilities and organizational learning relation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic foresight capabilities
  • organizational learning
  • value creation
  • organizational performance