طراحی و تدوین نقشه راه استراتژیک توسعه شهروند شرکتی در واحدهای تولیدی ایران

نوع مقاله : ‌علمی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

چکیده
مطالعه حاضر باهدف شناسایی وضعیت موجود شهروند شرکتی در صنایع تولیدی کشور و عوامل مؤثر بر آن جهت تعیین نقشه راهی برای دست‌یابی به وضعیت مطلوب شهروند شرکتی انجام پذیرفته‌شده است. در این مطالعه شهروند شرکتی در چهار بعد شهروند قانونی، شهروند اقتصادی، شهروند اخلاقی و شهروند داوطلبانه و عوامل مؤثر بر آن بر اساس مدل سه‌شاخگی در سه بعد رفتاری، ساختاری و زمینه‌ای موردمطالعه واقع‌شده است. در این مطالعه تعداد 50 شرکت از صنایع مواد غذایی و پتروشیمی در سطح استان تهران و تعداد 200 نفر از اعضای هیئت‌مدیره این شرکت‌ها به شیوه طبقه‌ای تصادفی ساده به‌عنوان نمونه آماری انتخاب‌شده است. مطالعه حاضر برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است و از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌های اولیه بهره گرفته‌شده است. روایی ابزار با استفاده از نظرات خبرگان و معادلات ساختاری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ احراز گردیده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد نزدیک به 70 درصد شرکت‌های موردمطالعه ازنظر شهروندی شرکتی در وضعیت مناسبی قرار ندارند؛ و کلیه عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه‌ای بر بروز رفتار شهروند شرکتی واحدهای تولیدی تأثیرگذارند. در بین عوامل رفتاری بعد مسئولیت‌پذیری اجتماعی، در میان ابعاد ساختاری داشتن ساختار ارگانیکی و فرهنگ انسان‌محور، اندازه متوسط و ظرفیت سازمانی بالا و نهایتاً بر اساس عوامل زمینه‌ای وجود نگرش مثبت مشتریان به شرکت‌ها بیشترین تأثیر را بر رفتار شهروندی شرکتی، واحدهای تولیدی موردمطالعه داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing and formulation Strategic action plan for development of corporate citizenship in producing unit in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Aazami 1
  • Freydon Ahmadi 2
1 Payame Noor University
2 Department of public management, Payame Noor University, I.R. of IRAN
چکیده [English]

Abstract
Corporate citizenship is one of the main topics in development country that citizen mention to these corporate as citizenship and attention to their acts and exceptions those react the like behavior. The purpose of this study is to identify the current passion of corporate citizenship in producing unit in country and factors impact on this situation to access action plan to develop corporate citizenship. In this study, corporate citizenship studied in for dimensions like legal corporate, economical corporate, ethical corporate and voluntary corporate. Also, factors impact on corporate citizenship explored based on three dimensions: behavioral, structural and content factors. In this study, 200 people from 50 companies into a file of food and petrol industry are selected as sample. The current study is applied and descriptive study and is used of questionnaire instrument for data collection. The validity of the instrument is done by expert replay and reliability by Cronbach Alfa. The results of this study are indicated that 70 percent of corporate haven’t a positive situation based on corporate citizenship and all behavioral, structural and content factors have a positive impact on corporate citizenship. Also, access to social responsibility, organic structure, hermetic oriented culture, medium size, good organizational capacity and positive insight of customer have the main impact of corporate citizenship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate citizenship
  • Behavioral
  • Structural
  • Content Factors
  • producing units