پشایندهای شکل‌گیری روابط هم‌رقابتی

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - دانشکده مدیریت و حسابداری - پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 استاد مدیریت بازرگانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده
هم‌رقابتی، وجود همزمان رقابت و همکاری میان رقبا در یک صنعت خاص است. این استراتژی در دو دهه اخیر با اقبال فراوان در میان شرکت‌ها روبه‌رو شده؛ لذا تعداد مقالات چاپ شده در این حوزه نیز به صورت چشمگیری در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. اما خلاء وجود چارچوبی جامع، برای عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هم‌رقابتی در ادبیات این حوزه احساس می‌شود. هدف از این پژوهش، ارائه چارچوبی برای عوامل موثر بر شکل‌گیری روابط هم‌رقابتی است. در این پژوهش از روش مرور سیستماتیک، جهت یکپارچه‌سازی و تجمیع یافته‌های مرتبط استفاده شده است. مرور سیستماتیک در سه مرحله‌ی اصلی: برنامه‌ریزی، اجرا و گزارش‌دهی انجام می‌گیرد که هر کدام از مراحل، شامل چندین گام مجزا می‌باشند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، همه‌ی عوامل موثر بر شکل‌گیری روابط هم‌رقابتی، در دو مقوله نهایی پیش‌آیند‌ها و انگیزه‌ها جای می‌گیرند. مقوله پیش‌آیندها، شامل 4 زیر مقوله: تغییرات محیطی، شرایط صنعت، ویژگی‌های رقیب و ویژگی‌های شرکت می‌شود. در حقیقت پیش آیندها، توصیف کننده‌ی وضعیت و شرایطی هستند که سبب بوجود آمدن رابطه‌ی هم‌رقابتی می‌شوند. از سویی دیگر، یک‌سری از عوامل وجود دارند که نقش موتور محرکه، برای شکل دادن رابطه هم‌رقابتی ایفا می‌کنند که این عوامل انگیزه‌های هم‌رقابتی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Antecedents Of Formation Of Cooprtitive Relationships

نویسندگان [English]

  • minoo sahebodari 1
  • morteza soltani 2
  • asadollah kordenaeij 3
1 Master of Business Administration - Faculty of Management and Accounting - Farabi Campus, University of Tehran
2 faculty of management and accounting, college of farabi, university of tehran
3 Professor of Business Management, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Abstract
coopetition means the simultaneous existence of cooperation and competition between rivals in the particular industry. This strategy has met with great success among companies in the last two decades; Thus the number of published articles in this area has exponentially increased in the recent years. But the lack of a comprehensive framework for the factors influencing the formation of coopetition in the literature of this field is felt. The purpose of this study is to providing a framework for factors influencing on the formation of coopetitive relationship. In this study, systematic review method has been used to integrate and aggregate relevant findings. The systematic review is done in three stages which include planning, implementation and reporting. Each stages include some many different and separate steps.
The results show that all the factors affecting the formation of coopetitive relationships fall into the final two categories of Antecedents and motivations. The category of Antecedents includes 4 sub-categories that are: environmental changes, industry conditions, characteristics of rivals and company features.: In fact, Antecedent describe the conditions that can cause and lead to the coopetition relationships. On the other hand, there are some factors that play the role of moving engine in order to shape coopetition relationship. These factors are called motivation of coopetition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: coopetition
  • cooperation
  • Competition
  • Systematic review