فهم پدیده شایستگی شغلی و تاثیر آن بر بهره وری در سازمان تامین اجتماعی

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا،گروه مدیریت،واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج،ایران

2 استادیار،گروه مدیریت،واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج،ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، فهم ماهیت شایستگی شغلی و تاثیر آن در افزایش بهره وری سازمانی است.
روش: روش به کار رفته در پژوهش،روش آمیخته بوده است.روش های آمیخته دارای دو بخش کیفی و کمّی هستند. بخش کیفی با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد و بخش کمّی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری انجام گرفته است.ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده که متن آنها در سه مرحله کدگذاری باز،محوری و انتخابی انجام شد. در بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن بررسی شد.
یافته ها: با توجه به کدهای احصاشده از مصاحبه ها و استخراج کدها، تعداد 122 کد باز، 23 مفهوم،10 طبقه فرعی و در نهایت 6 مقوله اصلی استخراج شدند. از این میان بُعد مدل های شایستگی به عنوان پدیده محوری و ابعاد تدوین قوانین و مقررات موثر و مدیریت نوین به عنوان پدیده علّی شناسایی شدند.
نتیجه گیری : با توجه به یافته های بخش کیفی ، که تایید ارتباط ابعاد با متغیرها و مدل مفهومی پژوهش به کمک نرم افزار PLS انجام شد، مشخص گردید کلیه ابعاد به دست آمده با ضریب اثر و ضریب معناداری قابل قبول، بر بهره وری سازمانی اثر گذار هستند و مقادیر محاسبه شده برای GOF مدل پژوهش، نیز محاسبه شد که مقادیر مجاز و قابل قبولی داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Understanding the phenomenon of job competence and its impact on productivity in the Social Security Organization

نویسندگان [English]

  • Mohsen Golshani 1
  • Adel Salavati 2
  • Kumars Ahmadi 2
1 PhD Student, Department of Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to understand the nature of job competence and its impact on increasing organizational productivity.
Methods: The method used in the research was a mixed method. Mixed methods have two parts, qualitative and quantitative. The qualitative part has been done using the foundation data theorizing method and the quantitative part has been done using structural equation modeling. Data collection tools were in the qualitative part of semi-structured interviews, the text of which was done in three stages of open, central and selective coding. In the quantitative part, a questionnaire was made by the researcher and its validity and reliability were examined.
Results: According to the codes obtained from the interviews and code extraction, 122 open codes, 23 concepts, 10 subcategories and finally 6 main categories were extracted. Among these, competency models were identified as a central phenomenon and the dimensions of effective laws and regulations and new management were identified as a causal phenomenon.
Conclusion: According to the findings of the qualitative section, which confirmed the relationship between dimensions and variables and the conceptual model of the research was done using PLS software, it was found that all dimensions obtained with an effective coefficient and a significant coefficient of impact on organizational productivity Are in transition And the calculated values for the GOF of the research model were also calculated, which had acceptable and acceptable values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Job Competence
  • Efficiency
  • effectiveness
  • Organizational Justice