فواید فنی معماری سازمانی بر عملکرد سازمانی با میانجی گری اصلاح فرایندهای کسب و کار سازمان(مورد مطالعه: شرکت ملی نفت ایران)

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر فواید فنی معماری سازمانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی گری اصلاح فرایندهای کسب و کار سازمان بر عملکرد سازمانی می پردازد. چارچوب نظری تحقیق، پیوندی را از استفاده مؤثر معماری سازمانی تا موفقیت سازمانی پیشنهاد می نماید. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از جهت شیوه گردآوری داده ها توصیفی– همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت ملی نفت است، حجم نمونه با فرمول کوکران تعداد 356 نفر برآورد شد. پرسشنامه ها به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس، میان کارشناسان و مدیران توزیع و گردآوری گردید. روایی پرسشنامه قبل از توزیع با استفاده از نظرات خبرگان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، از آمار توصیفی و استنباطی با آزمون همبستگی و مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده گردید. نتایج نشان داد، فواید فنی معماری سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبتی دارد. فواید فنی معماری سازمانی بر اصلاح فرآیند کسب وکار تأثیر مثبتی دارد. اصلاح فرآیند کسب وکار بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبتی دارد. فواید فنی معماری سازمانی با نقش میانجی اصلاح فرآیند کسب وکار بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Technical benefits of Enterprise architecture over organizational performance by mediated of business process (Case study: National Iranian Oil Company)

نویسندگان [English]

  • hamidreza vazirigohar 1
  • majid khaleghi rad 2
1 Assistant Professor and Faculty Member, Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Master of Management student
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of the technical benefits of Enterprise architecture on organizational performance with mediating role of reforming business processes in the organization, also it Investigate the three sub-objectives that consist of the impact of technical benefits of Enterprise architecture on organizational performance , the impact of technical benefits of Enterprise architecture on business process and the impact of Improving the business process on organizational performance. The research method is descriptive in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection method.The statistical population includes all managers and employees from NIOC, The sample size was estimated at 356 . The questionnaires were distributed and collected among experts and managers by the non-random sampling method available. The validity of the questionnaire before distribution was calculated and confirmed using the opinions of experts and its reliability through Cronbach's alpha coefficient. Cronbach's alpha of confidence was more than 70% and the reliability of the questionnaire was acceptable. Also, in order to analyze the research data were used correlation test and for Structural Equation Modeling with SPSS and LISREL softwares . The results showed that the technical benefits of Enterprise architecture have a positive effect/impact on organizational performance. The technical benefits of Enterprise architecture have a positive effect/impact on business process. Improving the business process has a positive effect/impact on organizational performance. The technical benefits of Enterprise architecture have a positive effect/impact on organizational performance with the mediating role of business process

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical Benefits of Enterprise Architecture
  • organizational performance
  • Business Process
دوره 13، شماره 49
فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 30 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 24 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 19 بهمن 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 19 بهمن 1399