الگوی ناحیه نوآوری دانشگاه تهران به منظور تحقق سیاست های دانشگاه کارآفرین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد و رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دکتری سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

اقتصاد مبتنی بر نوآوری تغییرات اساسی و فرصت‌های متنوعی را برای شهرها، کسب و کارها به همراه داشته است به گونه ای که امروزه شهرها برای جذب نسل جدید فناوری مورد نیاز شرکت ها و صنایع شان به مدل نوآوری مبتنی بر "نزدیکی و مجاورت" روی آورده اند ، جایی که استعدادهای مورد نیاز آن نیز سبک زندگی و فعالیت در محیط های شهری را ترجیح می دهند و دانشگاه های کارآفرین ، نوآور و دارای مسئولیت اجتماعی یکی از ابزارهای کلیدی برای تحقق اهداف اقتصاد مبتنی بر نوآوری و دانش است . هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی ناحیه نوآوری دانشگاه تهران به منظور تحقق سیاست های دانشگاه کارآفرین است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش تحلیل محتوا انجام شده و ابزار گردآوری داده ها بررسی متون و مصاحبه با خبرگان بوده است. به همین منظور پس از بررسی مطالعات پیشین ، 10 نمونه مطرح جهانی در زمینه ایجاد ناحیه نوآوری بررسی شد، سپس مصاحبه هایی با خبرگان حوزه نوآوری کشور صورت گرفت. با کدگذاری داده های حاصل از بررسی متون و مصاحبه ها، الگوی ناحیه نوآوری برای دانشگاه تهران شامل 10 عنصر حاکمیتی، سیاستگذاری، مدیریتی و نظارتی ناحیه نوآوری، کارکردهای ناحیه نوآوری، ویژگی های ناحیه نوآوری ، موانع راه اندازی و توسعه ناحیه نوآوری، خوشه های ناحیه نوآوری، بازیگران ناحیه نوآوری، ارتباطات ناحیه نوآوری، تامین مالی ناحیه نوآوری تجاری سازی ایده ها و تمایزهای ناحیه نواوری دانشگاه تهران ارائه و در نهایت برمبنای یافته ها، پیشنهادهایی به منظور ایجاد و توسعه ناحیه نوآوری دانشگاه تهران بیان شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modelling Area of Innovation for University of Tehran to become an entrepreneurial university

نویسندگان [English]

 • Abbas Zareii 1
 • Hashem Aghazade 2
 • Mahin Rahimpour 3
1 Tehran university
2 management faculty, tehran university, tehran, Iran
3 PhD university
چکیده [English]

The innovation economy is proving to be a huge disruptor and opportunity for cities and businesses. Cities around the world are seeking to accommodate the needs of a new generation of technology powered industries and firms, whose innovation model depends on proximity and whose talent pool explicitly prefer urban locations and lifestyles and As a new generation of entrepreneurial university with social responsibility has emerged recently, role of universities in the formation of learning regions and fulfillment of knowledge economy is vitally recognized. This research was done by qualitative method so that 10 best practices of innovation districts in the world were firstly investigated and then several interviews with experts of innovation context in Iran were leaded, Finally by coding the gathered data from investigating cases and interviews, a conceptual model was designed consisting of these nine elements :Governance-Policy,Supervising and management, innovation districts functions, innovation district features,Barries of developing innovation district, clusters, players, Communications, financing, commercializing .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Innovation
 • Innovation District
 • Entrpreneurial University
 • University of Tehran
دوره 13، شماره 49
فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 18 مهر 1399
 • تاریخ بازنگری: 07 آذر 1399
 • تاریخ پذیرش: 12 بهمن 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 12 بهمن 1399