چالش های اجرای برنامه ریزی راهبردی در صنعت بانکداری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشکاه شهید بهشتی

چکیده

با توجه فضای ابهام محیطی نیاز به برنامه ریزی استراتژیک در صنایع مختلف بیش از پیش ضروری است . صنعت بانکداری هم با توجه به افزایش تعداد بانکهای خصوصی و دولتی از یک طرف و از طرف دیگر فضای حاکم بر کشور ایران بیش از بقیه صنعت‌ها به بررسی آن نیاز دارد. پژوهش حاضر به بررسی موانع اجرای استراتژی در صنعت بانکداری پرداخته است. جامعه آماری پژوهش متخصصین عرصه اجرای استراتژی بودند که تجربه‌ی حضور در پروژه‌های استراتژیک صنعت بانکداری را داشتند که بر مبنای روش نمونه گیری غیر احتمالی گلوله برفی تعداد حجم نمونه 12 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع اوری داده ها مصاحبه بوده که از طریق نظریه‌ی داده بنیاد از نوع دوم ان استفاده شده است . نتایج پژوهش نشان داد که چهار دسته مانع اصلی برای اجرای استراتژی شناسایی شده‌اند عبارت بوده‌اند از موانع زمینه‌ای، موانع نهاده‌ای، موانع فرآیندی و موانع ستاده‌ای. هر کدام از این دسته موانع در مرحله‌های بعدی کدگذاری، به تقسیم‌بندی‌های کوچک‌تری نیز تقسیم شده‌اند که موانع زمینه‌ای شامل موانع اقتصادی، موانع سیاسی، موانع اجتماعی و موانع قانونی؛ موانع نهاده‌ای شامل کارکنان، اسناد برنامه‌ریزی‌شده و بودجه و موانع فرآیند شامل موانع فنی، موانع مدیریتی و موانع ساختاری.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Chanllnges in implementing the strategic plan in the bank Industry

نویسندگان [English]

 • reza esmaeilpour 1
 • ali parishani 2
 • salman eivazinezhad 3
1 university of guilan
2 shahid beheshti uinversity
چکیده [English]

Abstract
Due to ambiguity of the environment, need for strategic planning in various industries is more important than ever.This study seeks to address the obstacles to the implementation of strategy in the bank industry. The statistical population of the study consists of experts in the field of strategy implementation who had experience in strategic staffs of the bank industry. These experts have selected by the snowball method which is a non-random path for selecting participants. The data collection tool was an interview used in the second-generation of grounded theory. The results suggest that there are four main barriers to implementing the strategy: contextual barriers, input barriers, process barriers, and output barriers. Each of these barriers in the later stages of coding is subdivided into smaller subdivisions, as follows: contextual barriers including economic, political, social and legal barriers; the input barriers including staffing, planned documentation, and budgeting; the process barriers including technical barriers, management barriers, and structural barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy Implementation
 • challenge for implementing a strategy
 • Grounded theory
 • Emerging approach
دوره 13، شماره 49
فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 15 مهر 1399
 • تاریخ بازنگری: 16 آبان 1399
 • تاریخ پذیرش: 11 بهمن 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 11 بهمن 1399