شناسایی ساختار دانشی و روند پژوهشی حوزه قابلیت‌های پویا با استفاده از روش مدل‌سازی موضوعی

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

دیدگاه قابلیت‌های پویا یکی از برجسته‌ترین نظریه‌های حوزه مدیریت است. با این وجود، دغدغه‌های تأمل‌برانگیزی درباره ساختار فکری ادبیات این دیدگاه و حوزه پژوهشی مربوط به آن مطرح گردیده است. پراکندگی و درهم‌ریختگی پایه‌های نظری، تکثر و تنوع گیج‌کننده مفهوم‌پردازی‌ها، فقدان چارچوبی جامع از بینش‌های موجود، ادراکات و یافته‌های ازهم‌گسیخته و فقدان انسجام در بدنه دانش نمونه‌هایی از این دغدغه‌ها هستند. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال آن است که با مرور جامع مستندات علمی منتشرشده در حوزه قابلیت‌های پویا به توسعه بینشی کل‌نگرانه نسبت به ساختار و روند موضوعی این حوزه پرداخته و در پاسخ‌گویی به دغدغه‌های مذکور که هویت ادبیات را به‌عنوان یک کل واحد به چالش کشیده‌اند، سهیم گردد. به این منظور، چکیده مربوط به 4206 مطالعه که در ارتباط با موضوع قابلیت‌های پویا منتشر شده‌اند، با استفاده از الگوریتم تخصیص پنهان دیریکله که متداول‌ترین الگوریتم مدل‌سازی موضوعی به‌شمار می‌رود، مورد متن‌کاوی قرار گرفت. در نتیجه این اقدام مشخص گردید که ساختار موضوعی حوزه قابلیت‌های پویا متشکل از دوازده موضوع برجسته می‌باشد که عبارت اند از: عملکرد بنگاه، پیامدهای سازمانی، تغییر سازمانی، چارچوب نظری، مزیت رقابتی، اتحاد فناورانه، نوآوری محصول/خدمت، عملکرد نوآوری، شبکه دانش، بازار بین‌المللی، فناوری اطلاعات و زنجیره تأمین. علاوه بر این، روند موضوعی این حوزه نیز مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس، موضوع عملکرد نوآوری به‌عنوان موضوع نوظهور در حوزه قابلیت‌های پویا شناسایی گردید. همچنین مشخص شد که سایر موضوعات روند رو به رشدی در سال‌های اخیر داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the knowledge structure and research trend of the field of dynamic capabilities using the method of topic modeling

نویسندگان [English]

  • Ali Heidari 1
  • Mojtaba Talafidaryani 2
1 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
2 MSc Graduate, Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran
چکیده [English]

Although the dynamic capabilities perspective is one of the most prominent theories in the management discipline, remarkable concerns have arisen about the intellectual structure of this perspective’s literature and its field of research. Dispersion and clutter of theoretical foundations, confusing plurality and diversity of conceptualizations, lack of a holistic framework of existing views, disconnected understandings and findings, and lack of coherence in the body of knowledge are instances of these concerns. Accordingly, the current study aims to develop a holistic insight into the topical structure and trend of the field and contribute to addressing the concerns challenging the identity of the literature as a whole unit by comprehensively reviewing the scholarly documents on dynamic capabilities. To this end, the abstracts of 4206 studies published on the dynamic capabilities topic were text-mined using the Latent Dirichlet Allocation algorithm which is the most prevalent technique of topic modeling. The results indicated that the topical structure of the dynamic capabilities field of research consists of 12 dominant topics that are: firm performance, organizational implications, organizational change, theoretical framework, competitive advantage, technological alliance, product/service innovation, innovation performance, knowledge network, international market, information technology, and supply chain. Additionally, temporal analyses revealed that the innovation performance topic can be considered as an emerging theme in the dynamic capabilities field. Also, these analyses confirmed that other topics have had a growing trend over the last years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Capabilities
  • topic modeling
  • Text Mining
  • knowledge structure
  • research trend