تدوین راهبردهای توسعه صنعت نساجی پیشرفته ایران

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی نساجی

2 گروه علوم و فناوری های دفاعی، پژوهشکده آماد، فناوری دفاعی و پدافند غیر عامل، دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

3 استاد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

ظهور نسل جدید الیاف و منسوجات پیشرفته و استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت نساجی تحولی بزرگ در این صنعت کهن ایجاد نموده است. الیاف و منسوجات پیشرفته یک بخش استراتژیک و با اهمیت این صنعت محسوب شده که با توجه به اهمیت بالای آن همواره می‌بایست به‌روزرسانی و توسعه یابد. این مهم بدون تدوین و طراحی یک برنامه راهبردی مطلوب امکان‌پذیر نیست. ازاین‌رو، پژوهش حاضر به منظور تدوین برنامه راهبردی صنعت الیاف و نساجی پیشرفته کشور پایه‌ریزی شده است. به منظور تدوین و انتخاب راهبردهای مناسب نیز در ابتدا از دو ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و ارزیابی عوامل داخلی برای ارزیابی عوامل راهبردی تأثیرگذار در این حوزه استفاده گردید و سپس راهبردهای ترکیبی تعیین گردید. همچنین از روش ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی به منظور اولویت‌بندی راهبردهای تدوین شده برای صنعت الیاف و نساجی کشور بهره گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که راهبردهای افزایش تعامل و ارتباط صنایع دفاعی با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی فعال در حوزه صنعت نساجی و دانش‌بنیان نمودن صنایع نساجی کشور از قوی‌ترین راهبردهای پیش رو برای توسعه صنعت نساجی پیشرفته کشور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Compilation of Strategic Plan for Advanced Textile Industry of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Vahid Ebadi 1
  • Hanif Kazerooni 2
  • Dariush Semnani 3
2 Assistant Professor, Supreme University and Research Institute of National Defense and Strategic Researches
3 Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan. Iran
چکیده [English]

 The emergence of new generation of advanced fibers and textiles as well as the use of modern technologies in the textile industry have created a great change in this industry. The advanced textiles are a strategic and important part of textile industry,which must always be up-to-date with the emergence of new threats. This is not possible without a strategic plan and appropriate strategies. Therefore, the present study aims to compilation a strategic plan for the Iran's advanced textile industry. In order to compilation and select appropriate strategies, external factor evaluation (EFE) and internal factor evaluation (IFE) matrices were used to assessment the effective strategic factors in this field. Then, these factors were entered into the SWOT matrix from IFE and EFE matrices and combined strategies were determined. The QSPM matrix was also used to prioritize the selected strategies for the Iran's advanced textile industry. The results showed that strategies of enhancing the interaction and relationship of defense industry with universities and research centers active in the field of textile industry as well as creating knowledge-based industries are among the strongest strategies for developing the advanced textile industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • textile industry
  • Advanced Textile
  • strategic management
  • SWOT
  • QSPM