شناسایی و اولویت‌بندی مکانیزم ها و راهبردهای تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی (مورد مطالعه : آموزش و پرورش ناحیه نطنز)

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 پیام نور، نطنز، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

3 مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور مرکز نطنز، ایران

چکیده

مسئولیت اجتماعی سازمان ها اقداماتی است که در آن شرکت‌ها دخالت خود در فعالیتهای اجتماعی را در نظر می گیرند و اثرات مخرب کسب و کار بر جامعه و محیط طبیعی را کاهش میدهند .این مقاله در صدد شناسایی و اولویت‌بندی مکانیزم ها و راهبرد‌های تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی در یکی از مهم‌ترین نهاد‌های تاثیرگذار جامعه می باشد و از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی(میدانی)است. جامعه آماری شامل پانلی بیست و پنج نفره از خبرگان و متخصصان این حوزه بوده اندکه از طریق نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند.برای پاسخگویی به سوال های پژوهش، با مراجعه به ادبیات تحقیق و مرور پژوهش های قبلی ، مکانیزم ها و راهبرد‌های تحقق مسئولیت اجتماعی شناسایی و با بهره گیری از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و نظرات خبرگان و متخصصین آگاه در دو دور تکنیک دلفی ، این عوامل مورد شناسایی، تعدیل و اصلاح قرار گرفتند. مهمترین شاخص تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی را با استفاده از روش ANP فازی تعیین نموده و به اولویت‌بندی گویه‌های این راهبرد‌ها با استفاده از تکنیک TOPSIS در محیط فازی پرداخته شد.طبق نظر خبرگان و تحلیل های آماری، مؤثرترین ابعاد برای تحقق مسئولیت اجتماعی در جامعه آماری مورد تحقیق،«ارتباطات، شفافیت و گفتگوی اجتماعی»، «اصول تنوع و فرصت های برابر»، «آموزش و توسعه مداوم»، «پیشگیری، بهداشت و ایمنی در محل کار»، «تعادل کار و خانواده»، «حفظ و جذب نیروی کار»،«حقوق و مزایای منصفانه و اجتماعی» و «مدیریت روابط کاری» به ترتیب اولویت انتخاب گردیدند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Mechanisms and Strategies for Realizing Social Responsibility in the Field of Human Resources ( Study: Natanz Education)

نویسندگان [English]

 • MohammadJavad Assarzadeh 1
 • Hamid Reza Amel Ardestani 2
 • Hossein Sotoudeh Arani 3
2 Business Management, Payame Noor University of Ardestan Center
3 Government Management, Payam Noor University of Natanz, Iran
چکیده [English]

Organizational Social Responsibility Organizations are actions in which companies consider their involvement in social activities and reduce the destructive effects of business on society and the natural environment. This article seeks to identify and prioritize Mechanisms and strategies for the realization of social responsibility in the field of human resources in one of the most important institutions of society and in terms of practical purpose and in terms of research method, descriptive-field (field). The statistical population consisted of a panel of twenty-five experts and specialists in this field who were selected through judicial sampling. To answer the research questions, by referring to the research literature and reviewing previous research, the mechanisms and strategies for realizing social responsibility are identified and using descriptive statistics methods (mean and standard deviation) and the opinions of experts and specialists in two rounds. Delphi technique, these factors were identified, modified and modified. The most important indicator of social responsibility in the field of human resources was determined using fuzzy ANP method and prioritization of these strategies using TOPSIS technique in fuzzy environment. According to experts and statistical analysis, the most effective dimensions for social responsibility in The statistical population surveyed, "Communication, Transparency and Social Dialogue", "Principles of Diversity and Equal Opportunities", "Continuing Education and Development", "Prevention, Health and Safety at Work", "Work-Family Balance", "Preservation" And the recruitment of labor, "fair and social rights and benefits," and "labor relations management" were chosen as priorities, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social responsibility
 • strategy
 • human resources
 • Education
دوره 13، شماره 49
فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 12 اسفند 1398
 • تاریخ بازنگری: 13 خرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 05 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 05 دی 1399