ممیزی راهبردی نیروی کار ایران در نواحی کوچک

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع رسانی پژوهشکده آمار ، تهران، ایران

2 استادیار ، دانشکده علوم ریاضی،گروه آمار ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد امور عمومی- دانشکده اقتصاد-دانشگاه خوارزمی- تهرلن-ایران

چکیده

مدیریت نیروی کار کشور موضوعی راهبردی است که برای مدیریت آن نیاز به تصمیم‌گیری راهبردی،تحلیل راهبردی محیطی شرایط و عملکرد موجود است که البته داشتن آمار و اطلاعات پیش‌نیاز این تحلیل است. در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی کشور نیاز است تا وضعیت نیروی کار علاوه بر سطوح ملی واستانی، در سطح شهرستان نیز ممیزی شده تا امکان بهبود وضعیت نیروی کار کشور در یک نظام مدیریت یکپارچه صورت پذیرد. با این وجود در حال حاضر آمارگیری‌های رسمی نیروی کار ایران تنها در سطح ملی و استانی بهینه بوده و در سطح نواحی کوچک یعنی شهرستان قابل اعتماد نیست. هدف اصلی این مقاله این است که نرخ بیکاری استان‌ها و شهرستان‌های کشور به عنوان نواحی کوچک برآورد شوند تا امکان تحلیل شکاف و به تبع آن ممیزی و برنامه‌ریزی راهبردی برای وضعیت نیروی کار ایران و کاهش نرخ بیکاری از سطح شهرستان‌ها به عنوان کوچکترین نواحی این حوزه فراهم شود. در این مقاله به عنوان نمونه از داده‌های آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران سال ۱۳۹۷ استفاده شده است. شایان گفتن است در آمارگیری‌های نمونه‌ای که در آن‌ها واحدهای نمونه وزن‌دهی ‌شده‌اند، برآورد به روش‌های مدل‌بندی معمول و بدون در نظر گرفتن وزن‌های آمارگیری منجر به برآوردهای اریب ‌می‌شود. بنابراین در این مطالعه، برای برآورد نرخ بیکاری شهرستان‌ها، از روش‌های بیزی با در نظر گرفتن وزن‌های نمونه‌گیری استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic Audit of Iranian Labor Force in Small Areas

نویسندگان [English]

  • Ashkan Shabbak 1
  • taban baghfalaki 2
  • marzieh khakestari 3
1 Academic member, Data processing and Dissemination Department, SRTC, Tehran, Iran
2 Academic mamber, Faculty of Mathematical Sciences, Department of Statistics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Academic memeber, Department of Public Economics, Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The management of the labor force is a strategic issue that requires strategic decision-making, strategic environmental analysis, which is clear that having statistics and information is a prerequisite for this. According to the current economic conditions of the country, it is necessary to audit the situation of the labor force not only in the national and provincial levels, but also at the city. However, at present, the official statistics of the Iranian labor force are only optimal at the national and provincial levels and are not reliable at the level of small areas. This article tries to estimate the unemployment rate of the provinces and cities of the country as small areas to enable the analysis of the gap and consequently audit and strategic planning for the situation of Iran's labor for. In this article, results of the labor force survey, which has been done by the Statistics Center of Iran in 1397, have been used. It is worth noting that in sampling surveys in which sample units are weighted, estimations by conventional modeling methods without considering the weights, leads to bias estimates. Therefore, in this study, weighted Bayesian methods have been used to estimate the unemployment rate of small areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic decision making
  • Strategic Audit
  • small area estimation
  • ‌Bayesian Weighted Estimator
  • Bayesian Pseudo Posterior Estimator