تحلیل و اولویت بندی معیارهای پایداری در تصمیم‌گیری راهبردی سازمانی، مورد مطالعه: شرکت تولید روی بندرعباس

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 پیام نور

چکیده

پایداری از جمله مباحثی است که در همه عرصه‌های فنی و مدیریتی عصر حاضر آثار آن دیده می‌شود. دستیابی به اهداف پایداری نیازمند به دیدگاهی فراگیر و بلندمدت است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تعیین اولویت معیارهای پایداری در تصمیم‌گیری راهبردی سازمانی انجام شده است. این مطالعه به صورت کاربردی در شرکت تولید روی بندرعباس انجام شده است و از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده‌ها در دسته مطالعات پیمایشی-مقطعی قرار می‌گیرد. جامعه آماری شامل مدیران شرکت تولید روی بوده که با روش‌های غیراحتمالی و به صورت هدفمند 30 نفر از افراد واجد‌شرایط در این مطالعه شرکت کرده‌اند. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها پرسشنامه خبره است که روایی آن با نظر اساتید دانشگاه موردتأیید قرار گرفت. برای سنجش پایایی نیز نرخ ناسازگاری تمامی مقایسه‌ها محاسبه گردیده است. برای تحلیل داده‌های گردآوری شده از روش های دلفی فازی و تحلیل سلسله‌مراتبی فازی استفاده شده است. یافته‌های حاصل تحلیل داده‌ها نشان داده است عوامل زیست‌محیطی از بیشترین اهمیت برخوردار است. عوامل مربوط به مشتریان، عملیات سازمان، حقوق جامعه، حاکمیت شرکتی، کارکنان و فعالیت‌های بشردوستانه در اولویت‌های بعدی قرار دارند. بنابراین نتیجه گرفته می‌شود مدیران شرکت تولید روی بندرعباس در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت باید مقوله پایداری را در برنامه‌ریزی راهبردی شرکت مدنظر قرار دهند. همچنین این شرکت با استفاده از منابع پایدار قادر خواهد بود از آسیب‌های زیست محیطی جلوگیری نموده و مواردی از این دست را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and Prioritization of Sustainability Criteria in Organizational Strategic Decision Making, Case Study: Bandar Abbas Zinc Production Company

نویسندگان [English]

  • maryam soleimani 1
  • atefeh rasteh 2
1 assistant professor
2 payam noor
چکیده [English]

Sustainability is one of the topics that its effects can be seen in all technical and managerial fields of the present era. Achieving sustainability goals requires a comprehensive and long-term perspective. Therefor, the present study was conducted with the aim of identifying and prioritizing sustainability criteria in organizational strategic decision making. This study has been applied in Bandar Abbas Zinc Production Company and in terms of method and data collection, time is in the category of survey-cross-sectional studies. The statistical population includes the managers of the Zinc production company who participated in this study by non-probabilistic methods and purposefully by 30 qualified people. The main tool for data collection is an expert questionnaire that its validity was confirmed by university professors. To measure the reliability, the incompatibility rate of all comparisons has been calculated. Fuzzy hierarchical analysis process method was used to analyze the collected data. Findings of data analysis show that environmental factors are the most important. Factors related to costumers, organizational operations, community law, corporate governance, staff and humanitarian activities are the next priority. Therefore, it is concluded that the managers of Bandar Abbas Zinc production Company in line with the company's social responsibility should consider the issue of sustainability in the company's strategic planning. The company will also be able to prevent environmental damage and reduce such sustainable sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • social responsibility
  • Strategic decision making
  • zinc production company