تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های صادراتی از طریق استراتژی رقابتی و مزیت موقعیتی با نقش تعدیل‌گر نوآوری دوجانبه

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد

چکیده

چکیده
صادرات از جمله مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که به رشد و توسعه صنایع می‌انجامد. از این رو شناخت عوامل موثر بر رشد و رونق صادرات و بهبود عملکرد صادراتی ضروری است. بدین منظور در این پژوهش تاثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد صادراتی از طریق استراتژی رقابتی و مزیت‌ موقعیتی با نقش تعدیل‌گر نوآوری دوجانبه سنجیده شده است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 102 شرکت از شرکت‌های صادراتی خشکبار دارای دفتر در شهر تهران می‌باشد و شامل نمونه‎ای معادل 81 شرکت که از طریق فرمول‌کوکران انتخاب شدند، می‎باشد. که از این تعداد تنها 73 شرکت با محقق همکاری کردند. نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام پذیرفت. داده‌های پژوهش توسط پرسشنامه گردآوری شد و روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گرد‌آوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر ارزیابی روابط بین متغیرهای پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد. جهت بررسی داده‌های جمع‌آوری شده از نرم‌افزار‌های SPSS و Smart PLS استفاده شد. در ادامه با استفاده از مدل‌معادلات‌ساختاری روابط بین متغیرهای پژوهش آزمون شد. نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادار متغیرهای میانجی استراتژی رقابتی و مزیت موقعیتی و همچنین نوآوری دوجانبه به عنوان تعدیل‌گر در رابطه بین قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد صادراتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of Marketing Capabilities on the Performance of Export Companies through Competitive Strategy and positional Advantage with a Moderating Role of ambidextrous Innovation

نویسندگان [English]

  • Elham Amooamooha 1
  • Naser Yazdani 2
1 MA student in Shahed University
2 Assistant professor, Business Administration Department, Shahed University
چکیده [English]

Abstract
Exports are among the most important activities that contribute to the growth and development of industries. Therefore, it is necessary to understand the factors that influence export growth and improve export performance. In this study, the impact of marketing activities on export performance through competitive strategy and positional advantage is measured by the moderating role of ambidextrous innovation. The statistical population of the study is 102 companies with dried fruits export companies. Of these, 81 companies were selected using Cochran formula. Of these, only 73 companies collaborated with researchers. Sampling was done by simple random method. Research data were collected by Martin et al (2016) research questionnaire. Then, using structural equation modeling, the relationships between research variables were tested. The results showed that marketing activities had a positive and significant effect on competitive strategy and positional advantage. The positive impact of competitive strategy on positional advantage and export performance as well as positional advantage on export performance were also confirmed. The moderating role of ambidextrous innovation was also emphasized on the relationship between marketing capability and competitive strategy as well as the relationship between marketing capability and positional advantage. Finally, the mediating role of competitive strategy and positional advantage over the relationship between marketing capabilities and export performance was also confirmed by the Sobel test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Marketing Capabilities”
  • “Competitive‌ Strategy”
  • “Positional Advantage”
  • “ambidextrous Innovation”
  • “Export Performance”