تحلیل اثر سرمایه اطلاعاتی در بهبود عملکرد کسب و کارهای نوپا با نقش میانجیگری فرصت‌شناسی منابع انسانی

نوع مقاله : ‌علمی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

امروزه از سرمایه اطلاعاتی به عنوان اطلاعات استراتژیک یاد می‌کنند چرا که می‌تواند یک سازمان را به سمت نوآوری، افزایش بهره‌وری و تولید ارزش برای مشتریان هدایت کند و به عنوان یک مزیت رقابتی مطرح گردد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثر سرمایه اطلاعاتی در بهبود عملکرد کسب و کارهای نوپا با نقش میانجی فرصت‌شناسی منابع انسانی انجام پذیرفت. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استاندارد بهره گرفته شد که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از روش روایی صوری و آلفای کرونباخ تایید گردید. جامعه آماری شامل شرکت های کسب و کار نوپا شهر تهران می‌باشند که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و با کمک فرمول کوکران 186 نفر از کارکنان آن‌ها به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده‌اند. داده‌ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای Amos و SPSS تحلیل گردید. نتایج نشان داد که در سطح اطمینان 95/0 سرمایه اطلاعاتی تأثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد سازمانی و فرصت‌شناسی منابع انسانی دارد. به علاوه تحلیل مسیر غیر مستقیم گویای نقش میانجی فرصت‌شناسی سرمایه‌های انسانی در تاثیر سرمایه اطلاعاتی بر عملکرد سازمانی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effect of Information Capital in Organizational Improving Performance of start-up businesses with the mediate role of Human Resources Opportunity Recognition

نویسندگان [English]

  • reza sepahvand 1
  • abdollah saedi 2
1 Associate Prof, Department of Business Management, Lorestan University, Khoramabad,Iran
2 phD Organizational Human Resurce Management, Lorestan University, Khoramabad,,Iran
چکیده [English]

Today, the Information capital of intelligence as strategic information learned can be a virgin because the organization to innovate, increase productivity and generate value for customers and a competitive advantage considered guide. The purpose of this study was to analyze the effect of Information capital on Improved performance with the mediate role of human Resources opportunity recognition. This study is a descriptive survey research and in terms of purpose is an applied research. In this study, standard questionnaire was used to measure variables. Validity and reliability of the questionnaire were confirmed by using the content validity method and Cronbach's alpha. The statistical population of the research is start-up businesses Tehran city which Using available sampling method and using Cochran formula, 186 employees were selected as sample members. Data were analyzed using structural equation modeling with Amos and SPSS software. The results show that at confidence level of 0.95 Information Resources has a positive and significant effect on Improved performance and human Resources opportunity recognition. In addition, the analysis of indirect paths shows the mediator role of human capital opportunity recognition has effect in influencing Information capital on Improved performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information capital
  • Improved performance
  • human Resources opportunity recognition
  • start-up businesses