شناسایی و اولویت‌بندی موانع کلیدی اجرای استراتژی در سازمان‌های فرهنگی

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 مدیر بهبود و تعالی سازمان مؤسسه رشد پویای نجات

2 دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هیات مدیره بانک مهر اقتصاد

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی موانع کلیدی اجرای استراتژی در سازمان‌های فرهنگی است. روش اجرای پژوهش حاضر آمیخته (کیفی و کمی) بوده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش خبرگان سازمان‌های فرهنگی کوچک مقیاس و دانشگاهی در شهر تهران بودند. حجم نمونه در بخش کیفی ۱۳ نفر از مدیران ارشد، مدیران میانی، مشاوران استراتژیک و بنیان‌گذاران سازمان‌های فرهنگی کوچک مقیاس بوده‌اند که با ترکیبی از روش نمونه‌گیری در دسترس و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی، ۲۰ نفر از مدیران ارشد، مدیران میانی، مشاوران استراتژیک و بنیان‌گذاران سازمان‌های فرهنگی کوچک مقیاس و خبرگان دانشگاهی با روش نمونه‌گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی از تحلیل مضمون و در بخش کمی از تحلیل سلسله-مراتبی استفاده گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از یافتههای کیفی و کمی 12 مانع کلیدی برای اجرای استراتژی در سازمانهای فرهنگی شناسایی و اولویت‌بندی شدند که به ترتیب اولویت‌بندی عبارتند از: ضعف در مدیریت مدیران، عدم تعهد کافی مدیران در اجرای استراتژی‌ها، فشار ذینفعان و حامیان مالی، تخصص ناکافی نیروها، مشکلات مربوط به فرهنگ حاکم بر نیروهای انسانی، ضعف در تدوین و بازنگری استراتژی‌ها، ساختار سازمانی نامناسب، ضعف در آموزش نیروها، باورنداشتن به ضرورت علمی بودن فعالیت‌ها، ضعف در شاخصهای دقیق ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی، عوامل مربوط به شغل و شاغل، ضعف در مقررات و دستورالعمل‌های سازمانی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Key Obstacles to Strategy Execution in Cultural Organizations

نویسندگان [English]

  • parham shahbazi 1
  • Shahram Khalilnezhad 2
  • mahdi ebrahimi 3
1 Organizational Improvement Manager
2 Assistant Professor of Business Management, Allameh Tabatabai
3 Assistant Professor of Business Management, Allameh Tabatabai
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and prioritize key barriers to strategy implementation in cultural organizations. The method of this study was mixed (qualitative and quantitative). The statistical population of this study was the experts of small scale cultural and academic organizations in Tehran. The sample size in the qualitative section consisted of 5 senior managers, middle managers, strategic advisors, and founders of small-scale cultural organizations selected through a combination of available sampling and snowball technique. In the quantitative section, five senior managers, middle managers, strategic advisors, and founders of small-scale cultural organizations and academic experts were selected through purposive sampling. The content analysis was used to analyze the information in the qualitative part and hierarchical-analytic analysis in the quantitative part. Based on the results of qualitative and quantitative findings, 12 key barriers to strategy implementation in cultural organizations were identified and prioritized in order of priority: weakness in managerial management, lack of managerial commitment in strategy implementation, stakeholder pressure and sponsors, inadequate expertise. Forces, problems with the culture of human resources, weaknesses in formulating and revising strategies, inadequate organizational structure, weaknesses in training forces, believing in the necessity of scientific activities, weaknesses in accurate indicators of cultural activity evaluation, factors related to employment and occupation, weaknesses In the rules and instructions Enterprise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy
  • Strategy Implementation
  • Cultural Organizations