ارایه مدل تصمیم به صادرات در صنعت فولاد

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

صنعت فولاد از اولویت‌های صادراتی کشور است. هدف این تحقیق ارایه مدل تصمیم به صادرات در صنعت فولاد است. بدین منظور ابتدا عوامل مؤثر بر تصمیم به صادرات شناسایی، روابط میان آن‌ها تبیین و مدل مفهومی پیشنهاد گردید. جامعه آماری 280 نفر از مدیران ارشد شرکت‌های فولاد خوزستان و مبارکه بوده، نمونه‌گیری تصادفی ساده و حجم نمونه 168 می‌باشد. روایی صوری و محتوایی اولیه سازه با استفاده از نظر خبرگان طی دو مرحله (توزیع پرسش‌نامه باز و بسته) بررسی و تایید شد. به منظور تحلیل از روش معادلات ساختاری نرم افزار PLS استفاده گردید. در بخش اندازه‌گیری، پایایی سازه از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، روایی همگرا با معیار AVE و روایی واگرا نیز با روش فورنل و لاکر اندازه‌گیری و مورد تایید واقع شدند. در بخش ساختاری وضعیت متغیرها از طریق خروجی نرم‌افزار (نمودار در وضعیت استاندارد ضرایب) بررسی گردید. نتایج نشان داد منابع متمایز شرکت، محیط داخل و خارج بر جذابیت صادرات، جذابیت صادرات بر تعهد سازمانی به صادرات و همچنین تعهد سازمانی به صادرات بر تصمیم به صادرات تاثیر مستقیم، مثبت و معنی‌دار دارد. همچنین مقادیر به دست آمده معیارهای ضریب تعیین، استون و گیزر و نیکویی برازش برای تمامی متغیرها و کل مدل نشان داد که مدل علاوه بر برازش قوی از قدرت پیش‌بینی‌کنندگی بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Export decision making framwork in steel industry

نویسندگان [English]

  • Rasoul Sanavifard 1
  • mohamad AHMADI 2
  • Ali Hamidizadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Business Management, faculty of Humanities, Azad University of Qom
2 PHD student, Department of Business Management, faculty of Humanities, Azad University of Qom
3 Assistant Professor, Department of Public Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
چکیده [English]

Steel industry is one of priorities in Iranian vision export. This research suggests conceptual export decision making model in steel industry. The statistical population was 280 of KSC. and MSCO. senior manager, simple sampling with 168 surveys. Conceptual and visual validity approved through two stages distributing open and close ended questionnaire by expert. Structural Equation Modeling (SEM) and PLS software used for analyzing. In measurement stage, Reliability measure by Cronbach’s alpha and Composite Reliability (CR), Convergent validity with average Average Variance Extracted (AVE), Divergent validity by Fornell-Larcker criterion and confirmed. PLS standard coefficient diagram apply for investigating hypothesis. The results reveal that distinction resource, Internal and External environment have direct and positive significant impact on market attractiveness. Moreover, market attractiveness with organization commitment to export and organization export commitment with Export decision making have positive and significant relationship. R2 coefficient, Stone–Geisser (Q2) and GOF supports significance of coefficients and the strong predictive capacity of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export Attractiveness
  • Export Decision
  • organizational commitment
  • Resources Distinction