طراحی مدل مفهومی استراتژی‌های کاهش اثر شلاقی در زنجیره‌های تأمین حلقه بسته (مورد مطالعه: صنایع تولید روغن خودرو)

نوع مقاله : ‌علمی

نویسندگان

1 مسئول پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی یزد

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، آدرس پستی: یزد-صفائیه- دانشگاه یزد- دانشکده اقتصاد،

3 کارشناس ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی،

چکیده

توجه همزمان به زنجیره‌های تأمین رو به جلو و رو به عقب باعث ایجاد مفهومی جدید در ادبیات زنجیره تأمین به عنوان زنجیره‌های تأمین حلقه بسته شده است. یکی از عواملی که می‌تواند منجر به اختلال در روند حرکتی زنجیره‌های تأمین و کاهش سطح سودآوری و عملکرد سازمان‌‌ها گردد، اثر شلاقی است. هدف از این پژوهش طراحی مدل مفهومی استراتژی‌های اثرگذار بر کاهش اثر شلاقی در زنجیره تأمین حلقه بسته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از جنبه نوع و نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را 75 تن از خبرگان صنعتی و دانشگاهی حوزه تولیدات روغن خودرو در کشور تشکیل داده‌اند. در این پژوهش با مطالعه پیشینه پژوهش، 8 استراتژی اثرگذار بر کاهش اثر شلاقی در زنجیره تأمین حلقه بسته شناسایی و با جمع‌بندی نظرات 5 تن از خبرگان دانشگاهی تعدیل یافت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش را پرسشنامه مقایسات زوجی حاوی 8 استراتژی شناسایی شده تشکیل داده است. در ادامه با استفاده از تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری، 8 استراتژی بدست آمده در 5 سطح کلی ساختاربندی گردید. یافته‌های پژوهش حاکی از قرارگیری استراتژی‌های "ایجاد سیاست‌های بررسی دوره‌ای کنترل موجودی و برنامه‌ریزی تولید" و " در دسترس بودن اطلاعات در مورد پارامترهای محصولات بازیافتی" در سطح آغازین مدل است. همچنین یافته‌های پژوهش نشان از قرارگیری استراتژی‌های "افزایش دید در روند بازیابی محصولات در فرآیند زنجیره تأمین رو به عقب با استفاده از سیاست تبادل محصول با مشتری" و "کاهش زمان تحویل محصول" در سطح پایانی مدل دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design a conceptual model of bullwhip effect reduction strategies in closed loop supply chains (Case study: automotive oil production industries)

نویسندگان [English]

  • ali saffari darberazi 1
  • Pooria Malekinejad 2
  • Mehran Ziaeian 3
1 Head of Research and Technology, Yazd University of Applied Science and Technology
2 PhD student in Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University
3 Master of Industrial Management, Faculty of Management, Economics and Accounting, Shahid Ashrafi University of Isfahan
چکیده [English]

Simultaneous attention to forward and backward supply chains has created a new concept in the supply chain literature as closed-loop supply chains. The purpose of this study is to design a conceptual model of effective strategies on bullwhip effect reduction in the closed loop supply chain. This research is a descriptive survey in terms of applied purpose and in terms of type and method of data collection. The statistical population of the study consists of 75 industrial and academic experts in the field of automobile oil production in the country. Then, by studying the research background, 8 effective strategies on bullwhip effect reduction in the closed-loop supply chain were identified and adjusted by summarizing the opinions of 5 academic experts. The instrument used in this study is a pairwise comparisons questionnaire containing 8 identified strategies. Then, using interpretive structural modeling technique, 8 identified strategies were structured in 5 general levels. The research findings indicate that the strategies of "creating policies for periodic review of inventory control and production planning" and "availability of information on the parameters of recycled products" are at the initial level of the model. Also, the research findings indicate that the strategies of "increasing visibility in the process of product recovery in the supply chain process backwards using the product exchange policy with the customer" and " product delivery time reduction" at the final level of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Closed loop supply chain
  • strategy
  • whiplash effect
  • automotive oil industry
  • structural-interpretive modeling