ارائه مدل پارادایمی راهبردهای تامین مالی کسب و کارهای نوپای نوآور با استفاده از تئوری داده بنیاد چندگانه

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه مازندران

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران، بابلسر

4 استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه با ظهور اقتصاد دانش بنیان، کسب و کارهای نوآور به دلیل اشتغال زایی، خلق ثروت و رقابت پذیری در اقتصاد جهانی برای کشورها بسیار حائز اهمیت هستند. این کسب و کارها باتوجه به ماهیت متفاوت شان با چالش های کلیدی برای رشد روبرو هستند که یکی از مهم ترین این چالش ها تامین مالی و جذب سرمایه بوده و پژوهش حاضر به دنبال ارائه مدل راهبردهای تامین مالی کسب و کارهای نوپای نوآور است. بدین منظور با توجه به خلا ادبیات موجود و تناقض های تئوریکی،این پژوهش با روش نظریه داده بنیاد چندگانه انجام شد. داده ها برمبنای نظر یازده خبره و همچنین مطالعات پیشین، خلق ودر مراحل کدگذاری باز،محوری وانتخابی طبقه بندی و تحلیل شد. یافته ها نشان داد راهبردهای تامین مالی شامل راهبردهای درونی و بیرونی بوده و مهم ترین راهبرد درونی منابع خودراه انداز و مهم ترین راهبردهای بیرونی تامین مالی مبتنی بر سهام، مبتنی بر بدهی، تامین مالی ترکیبی، گرنت ، مشوق های مالی و مالیاتی بودند. پیشایندهای اثرگذار شامل عوامل فردی مانند ویژگی بنیانگذار وعوامل سازمانی از جمله شفافیت اطلاعاتی، ترکیب تیم بنیان گذار، ایده و ترکیب تیم کسب و کار نوپا است. پیش زمینه های کلیدی تامین مالی کسب و کارهای نوپای نوآور شامل بستر سیاستگذاری و قانونگذاری، بستر فناوری، بستر سازمانی، بستر رقابتی، بستر فرهنگی- اجتماعی و بستر آموزشی و عوامل مداخله گر شامل دانشگاه، صنعت، تحریم، مهاجرت استعدادها، رقبا شناسایی شدند. پیامدها نیز پیامدهای خرد در سطح کسب و کار و پیامدهای کلان در سطح اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Paradigm model for Financing Strategies of Innovative Startups Using A Multi-Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Mahin Rahimpour 1
  • Mahmood Yahyazadeh Far 2
  • Hassanali Aghajani 3
  • adel azar 4
2 university of Mazandaran
3 Professor of Department of Industrial Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences at University of Mazandaran,Babolsar
4 Professor at University of Tariat Modarres
چکیده [English]

Nowadays with the emergence of a knowledge-based economy,innovative businesses are very important for countries due to their job and wealth creation and their competitiveness in the global economy. These businesses are always facing key challenges due to their different nature form common businesses of which one of the most important challenges is about their financing and raising capital. This study seeks to provide an interactive model for the life cycle ofinnovative start-ups and financing policies. For this purpose, according to the existing literature gap and theoretical contradictions, the present study was conducted using Grounded theory method. Data were generated based on 11 expert opinions as well as previous studies and were analyzed in open,axial, and selective coding steps. The findings showed that innovative start-ups have four key stages in financing, including seeds, start-ups, growth and development and Financing strategies included internal and external strategies generally, and most known internal strategy was bootstrapping and the most important external strategies were Euity Financing, debt-based financing, hybrid financing, grants, financial and tax incentives, and cryptocurrencies. . Causal variables finance start-up businesses include individual factors such as the founder's traits, and organizational factors such as information transparency, team members, ideas, Key Contextual Variables for financing start-up businesses include policy and legislation, technology platform, organizational platform, competitive platform, socio-cultural platform and educational platform, and for intervening factors university, industry, sanctions, talent migration, and competitors Were identified. Consequences fall into several categories: micro-consequences at the business level and macroeconomic Consequences such as social, and environmental consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovative StartUps
  • Financing
  • Financing Policies
  • Innovative Startup Life Cycle