طراحی الگوی مدیریت عملکرد راهبردی در سازمان‌های بزرگ مهندسی (موردمطالعه: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص))

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

این مقاله به دنبال، طراحی الگوی مدیریت عملکرد راهبردی در سازمان‌های بزرگ مهندسی (موردمطالعه: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)) در راستای منتفع شدن آن می باشد. به این منظور با مرور پژوهش های گذشته با روش تحلیل مضمون، الگوی مفهومی اولیه ای استخراج گردید. سپس با تشکیل پنل دلفی در دوگروه 25 و 15 نفره و سه دور اجرای آن، در مورد مؤلفه‌ها اجماع به دست آمد که درنتیجه 14عامل موثر بر مدیریت عملکرد راهبردی قرارگاه شناسایی شد. عوامل به‌دست‌آمده مبنای تهیه پرسشنامه با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری بوده است. در این مرحله از میان اعضای تیم پنل، تعداد 25 نفر از مدیران و متخصصان جهت تعیین نوع ارتباط و اولویت‌بندی عوامل شناسایی و مدل نهایی مشخص گردید که در نهایت مدل نهایی با 14 عامل موثر بر مدیریت عملکرد راهبردی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) شناسایی و ساختاردهی شد. جهت انجام تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS22، ISM2.0 و MATLAB استفاده‌شده است. نتایج بررسی ساختاری در الگوی نهایی نشان می‌دهد که عامل اهداف راهبردی با در نظر گرفتن ذینفعان زیربنایی‌ترین عامل در میان سایر عوامل می‌باشد. درآخر می‌توان نتیجه گرفت که الگوی ارائه‌شده به تمامی سوالات اصلی و فرعی تحقیق پاسخ داده و با ویژگی‌های مدیریت عملکرد راهبردی سازمان‌های بزرگ مهندسی (قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)) سازگار بوده و الگوی قابل اتکایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a strategic performance management model in large engineering organizations (Case study: Khatam Al-Anbia Construction Camp (PBUH))

نویسندگان [English]

  • roholla tavallaei 2
  • gholam nikokar 2
2 Faculty of Strategic Management and Planning, Imam Hossein University
چکیده [English]

This article seeks to design a strategic performance management model in large engineering organizations (Case study: Khatam al-Anbia Construction Camp) in order to benefit from it. For this purpose, by reviewing previous researches by content analysis method, a basic conceptual model was extracted. Then, by forming a Delphi panel in two groups of 25 and 15 people and three rounds of its implementation, a consensus was reached on the components, as a result of which 14 factors affecting the strategic performance management of the camp were identified. The obtained factors were the basis for preparing the questionnaire by interpretive structural modeling. At this stage, among the panel members, 25 managers and specialists were identified to determine the type of relationship and prioritize the identification factors and the final model was identified. And was structured. SPSS22, ISM2.0 and MATLAB software were used to analyze the data. The results of structural analysis in the final model show that the factor of strategic goals is the most fundamental factor among other factors, considering the stakeholders. Finally, it can be concluded that the proposed model answers all the main and sub-questions of the research and is compatible with the strategic performance management characteristics of large engineering organizations (Khatam al-Anbia (PBUH) construction site) and is a reliable model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Performance Management
  • Khatam Al-Anbia Construction Camp (PBUH)
  • Interpretive structural modeling